14 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

navagosostis14 προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με επιλογή Δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών  του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕ και ελλείψει ΠΕ,

ΔΕ

Ναυαγοσωστών

14

Α. για ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)    Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας
Ναυαγοσωστικής   ή   Κολύμβησης ή
Υδατοσφαίρισης   ή δραστηριοτήτων
νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή
το   ομώνυμο   πτυχίο     ή δίπλωμα
Ελληνικού   Ανοικτού Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών
Επιλογής( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2)    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι
Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιμενική
Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ.

Β. για ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

1.    Οποιοδήποτε   πτυχίο   ή     δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής   ή   άλλος     ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2.    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι
Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιμενική
Αρχή
η οποία θα είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ     Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τρεις (3) μήνες
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους   με   τα     ανωτέρω Β1

προσόντα)

1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης   (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει   μέχρι     και   το 1980 απολυτήριο   δημοτικού     σχολείου )ή ισοδύναμος       απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970   ή     απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   και     Κατάρτισης του άρθρου 1του 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, Αριμ. Μητρώου ΙΚΑ.

2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομ. Πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
4.    Πιστοποιητικό Υγείας από Υγειονομικό Κέντρο ή Κρατικό Νοσοκομείο που να αναφέρει ότι δεν πάσχουν από Μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) από 20/05/2016 έως και 30/05/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1.    Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
2.    Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη ή τρίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

3.    Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κα.)

4.    Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης  24   μηνών   (μετά την   1.1.2011)   στο νέο  δήμο  έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004.
5.    Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: