14 θέματα στην οικονομική επιτροπή δήμου Σουλίου

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε  σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  στις   28  Δεκεμβρίου   2022, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου οικ.έτους 2023.
 2. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021 .
 3. Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του  Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
 4. Έγκριση της αριθ. 32/2022 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», περί τροποποίησης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2022.
 1. Έγκριση Α.Π του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
 2. Έγκριση Πρακτικού IΙ: Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
 3. Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Προδιαγραφών, κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού για τη διακήρυξη υπηρεσιών για το ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης: «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου».
 5. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
 6. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Σουλίου.
 7. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης προμήθειας για : «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ –ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ» .
 8. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων Προέδρων πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθ.221/2022 αποφάσεως της Ο.Ε.
 10. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους