Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Υποχρέωση εγγραφής στον «Κατάλογο πρώτων αγοραστών», των επιχειρήσεων που αγοράζουν προϊόντα αλιείας από αλιευτικά σκάφη και παραγωγούς.

Υποχρέωση εγγραφής στον «Κατάλογο πρώτων αγοραστών», των επιχειρήσεων που αγοράζουν προϊόντα αλιείας από αλιευτικά σκάφη και παραγωγούς.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 (ΦΕΚ 475Β), η εμπορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αγοράζει προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος, εγγράφεται στον «Κατάλογο των πρώτων αγοραστών» και υποβάλλει αρμοδίως τις δηλώσεις πώλησης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από την 20η Αυγούστου 2015, έχει τεθεί σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δελτίου πώλησης (δήλωσης πώλησης ΔΠ) προϊόντων αλιείας του υποσυστήματος «ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής:

Α. Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές είναι, μεταξύ άλλων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αγοράζουν απ’ ευθείας από τον παραγωγό, είτε με τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει ο παραγωγός, είτε με τιμολόγιο αγοράς που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε με εκκαθάριση (επί προμηθεία). Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικής όπως καταστήματα μαζικής εστίασης και ιχθυοπωλεία.

Β. Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που εκφορτώθηκαν σε λιμένα της χώρας από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτωσης, γίνεται σε εγκεκριμένο αγοραστή, ο οποίος στην συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λιανική πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγματοποιούνται στην χώρα σε σχέση με είδη και ποσότητες.

Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας:

α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει για ίδια κατανάλωση και δεν θα τα διαθέσει στη αγορά. Το βάρος αυτών των προϊόντων δε μπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή. β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερβαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται από εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box