Τα θέματα του επόμενου δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

«Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού    

                    Συμβουλίου  ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  » 

Έχοντας υπόψη:

1.-  Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018 

2.-  Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 – «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»   : 

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  23η  Nοεμβρίου  2022 , ημέρα   Τετάρτη  και  ώρα  18.00  ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΤο νέο Πρόγραμμα LEADER   και ορισμός του Δήμου μας ως περιοχή παρέμβασης  αυτού  στο τοπικό πρόγραμμα της  ‘‘ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε‘‘
(Ενημέρωση από εκπρόσωπο της ‘‘ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε‘‘)
ΘΕΜΑ  2οΠερί αύξησης των  ωρών απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου  ( 2022-2023)
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  3οΑποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους   2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  4οΨήφιση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  5οΧορήγηση συναίνεσης για τη  χρήση  δημοτικής έκτασης για την υλοποίηση του υποστηρικτικού  έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΥ»  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ  (Β΄ΦΑΣΗ)” »
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  6οΠαροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Σουλίου για υπογραφή συμβολαίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

 

                                                                              

                                                                            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

                                                                                Αθανασίου Νικόλαος