Τα θέματα της οικονομικής επιτροπής δήμου Σουλίου

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 16 Μαϊου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I (ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την :«Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα» του Δήμου Σουλίου.
  3. Χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» .
  4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  5. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Σουλίου.
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Μαρτίου 2022.
  7. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Πρoέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  8. Ανάκληση της αριθ. 92/2022 απόφασης Ο.Ε ,ως προς το Α΄ σκέλος και εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Σουλίου.
  9. Αποδοχή δωρεάς.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box