Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Σύγκληση δημοτικής Επιτροπής δήμου Σουλίου

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής  Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  (Άρθρα 74 , 74Α  και 75 του  Ν.3852/10 )

     Παρακαλούμε να προσέλθετε   σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις  23   Απριλίου   2024, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου,  οικ. έτους 2024  
ΘΕΜΑ  2οΣύνταξη  Έκθεσης   Α΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού  οικ. έτους 2024
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής  διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός   Φεβρουαρίου 2024
ΘΕΜΑ  4ο  Εξειδίκευση πιστώσεων  προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
ΘΕΜΑ  5οΈγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»  
ΘΕΜΑ  6ο  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»  
ΘΕΜΑ  7ο      Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  για την αντιμετώπιση      εποχικών και  πρόσκαιρων    αναγκών κάλυψης δράσεων       πυροπροστασίας  

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Δ.Ε

                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Z.   ΝΤΑΝΗΣ