Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Πώς η διαδικασία του Lockout Tagout διασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν απαιτεί μόνο τις απαραίτητες παροχές σε μισθό αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. H υγιεινή και η ασφάλεια πλέον αποτελεί προτεραιότητα για τον κάθε σοβαρό εεργοδότη, είτε πρόκειται για μεγάλη ή μικρή επιχείρηση. Μετά από μακροχρόνιους αγώνες και διεκδικήσεις από τους εργαζόμενους, η ασφάλεια στο εργασιακό χώρο πλέον προστατεύεται από διάφορους κανονισμούς είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Ο βιομηχανικός τομέας πλέον έχει εξελιχθεί και οι μηχανές είναι πιο φιλικές στη χρήση παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χειριστές. Ωστόσο τα εργατικά ατυχήματα εξακολουθούν και υπάρχουν αλλά μόνο για τους πιο απρόσεκτους που δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται κατά τη χρήση μεγάλων μηχανημάτων σε βιομηχανικό επίπεδο αλλά και κατά τη συντήρηση αυτών. Το Lockout Tagout (LOTO) είναι μια διαδικασία ασφαλείας που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα κλείνουν σωστά και δεν μπορούν να επανεκκινηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή σέρβις. Στην Ευρώπη, οι κανονισμοί LOTO θεσπίζονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωταρχικός κανονισμός που σχετίζεται με το LOTO είναι η Οδηγία 2006/42/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά στην ΕΕ. Η οδηγία αυτή απαιτεί όλα τα μηχανήματα να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη του μηχανήματος με τις κατάλληλες κλειδαριές ασφαλείας κατά τη συντήρηση ή το σέρβις και να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση τους.

Υπάρχουν και άλλοι κανονισμοί της ΕΕ που έχουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με το LOTO. Για παράδειγμα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) απαιτεί να παρέχεται και να χρησιμοποιείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για την προστασία από κινδύνους που δεν μπορούν να καλυφθούν από την διαδικασία του Lockout Tagout.

Σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει τους δικούς του νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με το LOTO.  Στην Ελλάδα, οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Lockout Tagout (LOTO) θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει των απαιτήσεων και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωταρχική ρύθμιση που σχετίζεται με το LOTO στην Ελλάδα είναι ο Νόμος 3850/2010 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο νόμος αυτός απαιτεί από όλους τους εργοδότες στην Ελλάδα να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των διαδικασιών LOTO για επικίνδυνα μηχανήματα και εξοπλισμό.

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του Ν. 3850/2010, υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με το ΛΟΤΟ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Υπουργική Απόφαση 3983/2011 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών LOTO στους ελληνικούς χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης επικίνδυνων πηγών ενέργειας, της χρήσης συσκευών και ετικετών lockout και της εκπαίδευσης των εργαζομένων στις διαδικασίες LOTO.

Οι Έλληνες εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζομένους τους εκπαίδευση και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες LOTO, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης συσκευών και ετικετών κλειδώματος όπως και κλειδαριών ασφαλείας, για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.