Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον τομέα Πληροφορικής για αποφοίτους ΕΠΑΛ – Οι ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς

Από το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2016-17.Παράλληλα “τρέχει” πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον τομέα Πληροφορικής για απόφοιτους ΕΠΑΛ πληροφορικής.

Δείτε τις ειδικότητες:

Σας κάνουμε γνωστό ότι για το σχολικό έτος 2016-2017, στο Επαγγελματικό Λύκειο Παραμυθιάς στη Β’ τάξη θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς:
1. Πληροφορικής,
2. Διοίκησης και Οικονομίας,
3. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
4. Μηχανολογίας,
5. Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, με δυνατότητα φοίτησης στη Γ’
τάξη σε μια εκ των ειδικοτήτων:
α) ειδικότητας Νοσηλευτικής,
β) ειδικότητας Κομμωτικής τέχνης,
γ) ειδικότητας Αισθητικής τέχνης,
δ) ειδικότητας Βρεφονηπιοκομίας.

Στη Γ’ τάξη το σχολικό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων,
3. Τεχνικός Οχημάτων,
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
5. Κομμωτικής Τέχνης.

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται:
(α) Απολυτήριο Λυκείου πλήρως ισότιμο και ισοδύναμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ),
(β) Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3.
Στα ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν:
• απόφοιτοι Γυμνασίου για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου ειδικότητας,
• απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, στη Β’ τάξη, για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας, παρακολουθώντας MONO μαθήματα ειδικότητας.
• απόφοιτοι ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Επαγγελματικού Λυκείου, στη Β’ τάξη, για την απόκτηση δεύτερου Πτυχίου ειδικότητας, παρακολουθώντας MONO μαθήματα ειδικότητας.

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον τομέα Πληροφορικής για αποφοίτους ΕΠΑΛ ηλικίας 18 έως 24 ετών

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων, που απευθύνεται σε 1.000 άνεργους ηλικίας 18–24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η συγκεκριμένη Πράξη φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε Περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί (δηλ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου), που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών και Πρακτικής Άσκησης 260 ωρών. Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται:

υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία)
πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο
εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα γίνει αποκλειστικά από Πάροχο Κατάρτισης που θα επιλεγεί. Ο Πάροχος Κατάρτισης, θα αναλάβει:

Το συνολικό σχεδιασμό και οργάνωση της κατάρτισης.
Την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, βάσει του σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από τον ΣΕΠΒΕ.
Την επιλογή των εκπαιδευτών, την επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.
Την οργάνωση της διαδικασίας για την πιστοποίηση των γνώσεων των ωφελούμενων.
Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει τη διδακτέα ύλη στα παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης, εξειδικεύοντας κατά περίπτωση το περιεχόμενό τους, ανάλογα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τμήματος:

Web development
Mobile development
Cloud computing
Digital Marketing
Web Design
Robotics
E-commerce

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά 20% τις εξής θεματικές ενότητες:

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας, όπως εκμάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τρόπων εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.ά.

Επίσης κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνει σε ποσοστό έως 10% και τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

Team Building
Negotiation Skills
Ηγεσία
Δημιουργικότητα

Η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί ως εξής:

Κατά την έναρξη των δράσεων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) θα αναλάβει δράσεις ενημέρωσης των δυνητικά ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις Περιφέρειες αναφοράς της Πράξης (δηλαδή στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου), με στόχο τη δημιουργία «Μητρώου Επιχειρήσεων».

Το «Μητρώο Επιχειρήσεων» έχει ως στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των προσφερόμενων θέσεων ανά ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων και για τη συμμετοχή τους στην «Πρακτική Άσκηση», θα υποβάλλουν προς τις υπηρεσίες του ΣΕΠΒΕ το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση συγκεκριμένου αριθμού ατόμων για την υλοποίηση της «Πρακτικής Άσκησης».

Στη συνέχεια ο ΣΕΠΒΕ, θα προβεί στη διαδικασία σύζευξης των ωφελούμενων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά θα προσδώσει στους ωφελούμενους τις καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Ο ΣΕΠΒΕ σε συνεργασία με τον καταρτιζόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ και τις προτιμήσεις του καταρτιζόμενου σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης, στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Την εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούμενων θα διεκπεραιώσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Η Συμβουλευτική Υποστήριξη θα είναι ατομική (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

Στην περίπτωση της ατομικής συμβουλευτικής, η συμβουλευτική παρέμβαση γίνεται με τρόπο εξατομικευμένο με τη βοήθεια της ατομικής συνεδρίας. Με τη μέθοδο αυτή εξειδικευμένοι Σύμβουλοι θα συζητούν κατ’ ιδίαν με τους ενδιαφερόμενους (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες) με σκοπό να τους βοηθήσουν να αναδείξουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές, που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών θα τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ το περιεχόμενο των συνεδριών αυτών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων, καθώς και το επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ωριμότητας τους. Τονίζεται ότι η αξία της ατομικής συμβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης, που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο άνεργο.

Αρχικά, η Συμβουλευτική Υποστήριξη θα επικεντρωθεί στην τοποθέτηση των ωφελούμενων σε σεμινάριο κατάρτισης, που ταιριάζει απολύτως με το προφίλ, τις υφιστάμενες δεξιότητες και τους επαγγελματικούς τους στόχους. Ένας αριθμός από τις συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης, που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός δυνητικού «μονοπατιού καριέρας» για τον κάθε ωφελούμενο.

Η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα γίνει από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://edu.sepve.org.gr/to-programma

 

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις,
καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας
τις αναρτήσεις της ημέρας.
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε
για την ενημέρωση σας!

Holler Box