Προχωρούν μετά από 3 χρόνια οι μετατάξεις των εργαζομένων του ΟΛΠ και ΟΛΘ

ΚΥΑ Υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκροτησης και Ναυτιλίας για μετατάξεις εργαζομένων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου προχώρα στις μετατάξεις των υπαλλήλων του ΟΛΠ και του ΟΛΘ ύστερα από καθυστέρηση τριών χρόνων.

Ειδικότερα να σας θυμίσουμε ότι το 2016 είχαν ξεσπάσει κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με κύριο αίτημα να μην προχωρήσει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Οι απεργίες έληξαν έπειτα από δύο και πλέον μήνες κινητοποιήσεων, αφού ο τότε υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας υποσχέθηκε στους εργαζόμενους ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταταχθούν σε υπηρεσίες του δημοσίου.

Τελικά, οι ιδιωτικοποιήσεις προχώρησαν, η δυνατότητα μετάταξης περιλήφθηκε και στον κυρωτικό νόμο με βάση τον οποίο οι μετοχές των λιμανιών πέρασαν σε ιδιώτες, αλλά εκκρεμούσε η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που ήταν απαραίτητες, για να προχωρήσουν οι μετακινήσεις των εργαζομένων από τους ιδιωτικούς πλέον ΟΛΠ και ΟΛΘ στο δημόσιο.

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, αναμένεται, μέσα στο 2019 να γίνουν οι μετατάξεις εργαζομένων στην ΟΛΠ Α.Ε., των περίπου 500 που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά και τον ΟΛΘ, καθώς μέσα στο 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις όσοι από το προσωπικό υπηρετούσαν στην εταιρεία όταν εγκαταστάθηκε ο ιδιώτης και επιθυμούν να μεταταχθούν σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση των μετατάξεων για εργαζομένους της ΟΛΘ Α.Ε. θα πρέπει να γίνει εντός του 2020. Συγκεκριμένα για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 η τοποθέτηση τους. Για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 η τοποθέτηση τους. Ολόκληρη η ΚΥΑ Πως θα γίνουν οι μετατάξεις

1. Τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), ως εξής:

α. Δικαίωμα μετάταξης έχει το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), που υπηρετούσε στις αντίστοιχες εταιρείες έως το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 4404/2016 (ήτοι την 08.7.2016) και εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτές, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη, που θα ορίζεται στην πρόσκληση που θα εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

β. Το προσωπικό της παρ. 1(α) της παρούσας απόφασης μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης.

γ. Με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του ανώτατου αριθμού του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που επιτρέπεται να μεταταγεί, όπως ποσοστιαία καθορίστηκε με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της παρ. 1(κ) του προοιμίου της παρούσας, οι υπόψη Α.Ε. γνωρίζουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, ανά γενική κατηγορία, υπηρεσιακή κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, όπου προβλέπεται, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. όπως αυτοί ισχύουν, αντίστοιχα.

δ. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς αριθμός ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, όπου προβλέπεται, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αναζητά από τους φορείς της παρ. 1(β) της παρούσας απόφασης κενές θέσεις ή/και υπηρεσιακές ανάγκες που οι εν λόγω φορείς προτίθενται να καλύψουν με μετατάξεις της παρούσας απόφασης και συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση ανά νομό, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, την οποία διαβιβάζει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ε. Ακολούθως, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει στο προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. την προαναφερόμενη κατάσταση και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για μετάταξη, στην οποία προσδιορίζουν το νομό και μέχρι τρεις (3) θέσεις προτίμησής τους εκ των περιλαμβανομένων στην υπόψη κατάσταση.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με την αίτησή του να ζητά μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του κλάδου αυτού. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μετάταξη σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ρητά στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι συναινεί.

στ. Η παραπάνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

– Ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα τίτλων σπουδών και γνώσης Η/Υ, – Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, – Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κατά περίπτωση, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία, ο βαθμός στην ιεραρχία, ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή τυχόν στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου του υπαλλήλου.

Στο εν λόγω πιστοποιητικό θα προσδιορίζεται σαφώς, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της αντίστοιχης Α.Ε., η εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού.

– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει,

– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

– Τυχόν επιπρόσθετα, κατά την κρίση του, δικαιολογητικά (όπως πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, κλπ).

ζ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από πενταμελές όργανο αξιολόγησης, το οποίο συστήνεται δια της παρούσας απόφασης για το σκοπό αυτό και γνωμοδοτεί με βάση στοιχεία, όπως τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, την προϋπηρεσία τους, την εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα στην οποία ανήκουν, καθώς και τις θέσεις προτίμησής τους σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το όργανο αποτελείται από: – τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, – τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος,

– δυο εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που προτείνονται από το υπόψη Υπουργείο με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη, και – έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προτείνεται από το υπόψη Υπουργείο με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. Χρέη γραμματέα του οργάνου της παρούσας απόφασης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

η. Αν οι αιτήσεις μετάταξης είναι περισσότερες από τον ανώτατο αριθμό που καθορίστηκε με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της παρ. 1(κ) του προοιμίου της παρούσας, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων έχουν τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη εταιρεία, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός, βάσει της προϋπηρεσίας η οποία βεβαιώνεται με το αναφερόμενο στην παρ. 1(στ) της παρούσας, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

θ. Σε περίπτωση που περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει προτίμηση για την ίδια θέση, προηγούνται οι έχοντες το μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία.

Σε περίπτωση υπαλλήλων με τον ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας, προκρίνονται αρχικά οι αιτήσεις υπαλλήλων με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, διαπιστωθείσης από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και στη συνέχεια οι αιτήσεις πολυτέκνων υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75).

ι. Η αίτηση προτίμησης του προς μετάταξη εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Υπάλληλοι των οποίων η προτίμηση δεν δύναται να ικανοποιηθεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καλούνται εκ νέου να δηλώσουν την προτίμησή τους από τις υπολειπόμενες διαθέσιμες θέσεις.

ια. Το πενταμελές όργανο αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, συντάσσει κατάλογο στον οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων και η προτεινόμενη θέση μετάταξής τους, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ιβ. Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου για τον φορέα υποδοχής Υπουργού.

Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας, σε κενή οργανική ή συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται.

ιγ. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μετατάσσονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων των νόμων 4369/2016 (Α΄ 33) και 4354/2015 (Α΄ 176) αντίστοιχα, ως ισχύουν.

Όποιος μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών.

ιδ. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την περιέλευση σε αυτούς από Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κατά περίπτωση, του προσωπικού μητρώου των μεταταγέντων υπαλλήλων, οι φορείς υποδοχής διενεργούν έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών έκαστου μητρώου.

2. Τη χορήγηση νέων προθεσμιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), ως εξής:

α. για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα, και

β. για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα.

dikaiologitika.gr
Author:

Αρέσει σε %d bloggers: