Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Την υπ’ αρίθµ. IC.M7.CC.45333 από 07-11-2018 έγγραφο της Νέα Οδός Α.Ε.
4. Το υπ’ αρίθµ. ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / 6413 από 15-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών / Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών / Γενικής ∆ιεύθυνσης
Συγκοινωνιακών Υποδοµών / ∆ιεύθυνσης ∆17 (Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκµετάλλευσης
Συγκοινωνιακών Υποδοµών µε σύµβαση παραχώρησης).
5. Την από 16-11-2018 Αναφορά του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, επί του Αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1. Στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, εντός των Σηράγγων
Αµπελιάς του αυτοκινητοδρόµου Ιόνια Οδός, από την 20-11-2018 και ώρα 21:00’, έως την 21-
11-2018 και ώρα 07:00’ ή σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών το πρώτο βράδυ ή µη
υλοποίησης της αρχικής εκτροπής λόγω καιρικών συνθηκών, και την 21-11-2018 από ώρα
21:00’, έως την 22-11-2018 και ώρα 07:00’, να εφαρµοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές
– 2 –
ρυθµίσεις προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες, στα πλαίσια συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και των οριζοµένων στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο
του προοιµίου της παρούσης.
2. Ειδικότερα, από τη µελέτη προβλέπεται:
 Πλήρης αποκλεισµός Αυτοκινητοδρόµου και Υποχρεωτική έξοδος (διοχέτευσηεκτροπή
της κυκλοφορίας) αµφίπλευρα µέσω παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) µεταξύ
του Α/Κ Αυγού (Χ.Θ. 192+ 685) και του Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991). Η διοχέτευσηεκτροπή
της κυκλοφορίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την τυπική διάταξη «ΜΙ∆-
10:Εργασίες µικρής διάρκειας / Πλήρης αποκλεισµός Αυτοκινητοδρόµου και
Υποχρεωτική έξοδος µέσω παλαιός Εθνικής Οδού» (DAC0596B/06.03.2014)
ακολουθώντας διαδροµή σύµφωνα µε την σχετική εγκεκριµένη µελέτη από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό και συγκεκριµένα το σχέδιο 846-00-10-ΟΡ-ΣΟ-ΠΙΟ-20-0.
 Αποκλεισµός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Αυγού προς Ιωάννινα και του Α/Κ Εγνατίας
προς Αντίρριο µε εφαρµογή της τυπικής διάταξης «Μ1∆-8:Εργασίες µικρής διάρκειας /
Αποκλεισµός κλάδου εισόδου» (DAC0596B/06.03.2014).
3. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας
νωρίτερα, από τον προγραµµατισµένο χρόνο.
4. Η «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί
και να συντηρεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός και εκτός κατοικηµένης περιοχής, τα εγκεκριµένα
εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια ∆ράσης και τις εγκεκριµένες µελέτες, τις
απαιτούµενες πινακίδες σήµανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων στην περιοχή των εκτελούµενων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα και απαραίτητο, µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων.
5. Επιπλέον, µε µέριµνα της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενηµέρωση των
χρηστών για τις πραγµατοποιούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε το προσφορότερο τρόπο
από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις
επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερό, VMS κτλ)
ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις οµαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
6. Με την παρούσα ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, εξουσιοδοτείται για την
λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών µέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
– 3 –
Ιωαννίνων και της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης
κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: