Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Προσλήψεις στο ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ δήμου Σουλίου

Το  ΝΠΔΔ «Αρωγή» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας ,εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023, στο ΝΠΔΔ «Αρωγή- Δήμου Σουλίου» που εδρεύει στην Παραμυθιά της Περιφεριακής Ενότητας Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101ΝΠΔΔ«Αρωγή- Δήμου Σουλίου»(Για τη στελέχωση των Δομών: Παιδικοί Σταθμοί)ΠαραμυθιάΝ. Θεσπρωτίας**ΤΕΒρεφονηπιοκόμων(πλήρους απασχόλησης)*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης 1
102ΝΠΔΔ«Αρωγή- Δήμου Σουλίου»(Για τη στελέχωση των Δομών: Παιδικοί Σταθμοί)ΠαραμυθιάΝ. Θεσπρωτίας**ΔΕ ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων(πλήρους απασχόλησης)*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή-Δήμου Σουλίου»,  49 Προκρίτων, τ.κ. 46200, Παραμυθιά, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικού – Οικονομικού υπόψη κας Μάρκου Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας: 2666022366)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΞΕΚΙΝΑΕΙ 23-11-2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 02-12-2022  στις 14:00

Κατεβάστε: