Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, µε γνωστικό αντικείμενο τις οικονομικές σπουδές

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικές Σπουδές.
  • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) βάσεων δεδομένων.
  • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ2/C2.
  • Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.
  • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη διετή εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του σε σφραγισμένο φάκελο από 29/03/2019 έως 12/04/2019 τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00 έως 14:00), στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Δωδώνης 47, ΤΚ: 48100, Πρέβεζα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Τυχόν φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την λήξη της προθεσμίας, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως µη υποβεβλημένοι.

Η αίτηση συνοδεύεται µε αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και µε τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία.


Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box