Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο Σταύρος Κωσταράς αντιδήμαρχος στον δήμο Σουλίου

Ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης όρισε τον Σταύρο Κωσταρά αντιδήμαρχο Συντήρησης
Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Η απόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. 36/2021
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
  87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’
  133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την
  αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
  ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
  Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
  87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.
  3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
  Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Σουλίου
  Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.063
  κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουλίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
  και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 48/22119/07-04-2020: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 10. Την υπ’ αριθμ. 1165/14204/31-12-2020 απόφαση Δημάρχου Σουλίου
 11. Το με αριθ. πρ. 775/29-01-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας
  των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «1 ΜΕΛΛΟΝ Ανάπτυξης και Ελπίδας» για
  τον ορισμό του συμβούλου κ. Κωσταρά Σταύρο του Δονάτου ως Αντιδημάρχου.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 5857/τ.Β’/31-12-2020),
  στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίος ασκεί ο
  Δήμος.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Α. Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουλίου, με θητεία
  από 01/02/2021 μέχρι 31/01/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του
  μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 13. τον κ. Κωσταρά Σταύρο του Δονάτου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Συντήρησης
  Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω
  υπηρεσιακών μονάδων:
  αα) Του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της
  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι
  αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες
  διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  ββ) Του Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
  Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες στον τομέα ζωικής παραγωγής άρθρο στ’),
  οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες
  διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
  Β. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
  πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη
  λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
  αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  Γ. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος τελεί τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή
  κωλύματος του Δημάρχου.
  Δ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
  Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
  ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
  στην άσκηση των καθηκόντων του.
  ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια και σε δύο εβδομαδιαίες
  εφημερίδες της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
  Σουλίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».