Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ο Μητροπολίτης θα εγκαινιάσει την έκθεση της Φλόγας στην Ηγουμενίτσα

Τήν Κυ­ρι­α­κή 26 Νο­εμ­βρί­ου 2023, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρίου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ων, θά μεταβεῖ στήν Ἡ­γου­με­νίτ­σα γιά νά τε­λέ­σει τήν πρώ­τη του Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου.

Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, θά ἀ­κο­λου­θή­σει Ἐπί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α ἐν­τός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας, στό πλαί­σι­ο τῶν Ἐκ­δη­λώ­σε­ων ἑ­ορ­τα­σμοῦ γι­ά τήν Ἐ­θνι­κή Ἀν­τί­στα­ση πού θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν στήν Ἡ­γου­με­νίτ­σα, μέ τήν πα­ρου­σί­α τῶν Ἀρ­χῶν τοῦ τό­που καί ἄλλων Ἐπισήμων.

Στή συ­νέ­χει­α θά τε­λε­στεῖ Ἐ­πι­μνη­μό­συ­νη Δέ­η­ση καί κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στό Μνη­μεῖ­ο Ἡ­ρώ­ων τῆς πό­λης.

Κατόπιν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος θά με­τα­βεῖ στό πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο τοῦ Δή­μου Ἡ­γου­με­νίτ­σας «ΠΑΝΘΕΟΝ», προ­κει­μέ­νου νά τε­λέ­σει τά ἐγ­καί­νι­α τῆς 32ης ἔκ­θε­σης χει­ρο­τε­χνη­μά­των τοῦ Συλ­λό­γου Γο­νέων Παι­δι­ῶν μέ Νε­ο­πλα­σμα­τι­κή Ἀ­σθέ­νει­α «Φλό­γα».  

Μέ τήν εὐ­και­ρί­α αὐ­τή, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας, κά­νει ἔκ­κλη­ση στήν, γνω­στή σέ ὅ­λους, εὐ­αι­σθη­σί­α καί φι­λο­τι­μί­α τοῦ χρι­στε­πω­νύ­μου πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, ὥ­στε ἀ­γο­ρά­ζον­τας χει­ρο­τε­χνή­μα­τα ἀ­πό τήν ἔκ­θε­ση, νά συμ­βά­λει ἀ­πό τό ὑ­στέ­ρη­μά του στή λει­τουρ­γί­α τοῦ Σπι­τι­οῦ τῶν παι­δι­ῶν τῆς Φλό­γας, ὅ­που φι­λο­ξε­νοῦν­ται οἰ­κο­γέ­νει­ες ἀ­πό ὅ­λη τήν Ἑλ­λά­δα γι­ά ὅ­σο δι­ά­στη­μα τά παι­δι­ά ὑ­πο­βάλ­λον­ται σέ θε­ρα­πεί­α στά ὀγ­κο­λο­γι­κά τμή­μα­τα τῆς Ἀ­θή­νας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως