Ορισμός αντιδημάρχων στον δήμο Σουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘΜ. 8/2023

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Σουλίου Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.063 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουλίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ).
 9. Το πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «1 ΜΕΛΛΟΝ Ανάπτυξης και Ελπίδας» για τον ορισμό του συμβούλου κ. Ντάγκα Γεώργιο του Ηρακλή ως Αντιδήμαρχο.
 10. Την υπ’ αριθμ. 73/1453/31-01-2022 απόφαση Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: Ψ2ΔΜΩ1Α-ΟΑΛ).
 11. Την υπ’ αριθμ. 5/83/04-01-2022 απόφαση Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 645ΨΩ1Α-82Ι).
 12. Την υπ’ αριθμ. 518/8999/10-06-2022 απόφαση Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΛΟΩ1Α-ΟΣ9).
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 5857/τ.Β’/31-12-2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2023 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις ίδιες αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται ανά Αντιδήμαρχο στις υπ’ αριθμ. 5/83/04-01-2022 (ΑΔΑ: 645ΨΩ1Α-82Ι),  518/8999/10-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΛΟΩ1Α-ΟΣ9) αποφάσεις Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου, ως εξής:

 1. τον κ. Μπέλλο Θεοφάνη του Έκτορα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Τον κ. Ντάγκα Γεώργιο του Ηρακλή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 3. Τον κ. Γκέγκα Ανδρέα του Αναστασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παππά Παναγιώτη του Γεωργίου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Τουρισμού του Δήμου Σουλίου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σουλίου, με θητεία από 04/01/2023 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 5/83/04-01-2022  απόφαση Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 645ΨΩ1Α-82Ι),

Γ. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος:

Αναθέτει από 04/01/2023 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, χωρίς αμοιβή, στη κ. Ντρίτσου Μαρία του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

– Ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την τρίτη ηλικία,

– Διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων και θέματα τουρισμού.

Δ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ε. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ζ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι θα αναπληρώνονται μεταξύ τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά ορισμού τους.

Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης