Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Σουλίου

IMG_20150324_111843Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Σουλίου

Η δήμαρχος Σουλίου όρισε τους νέους αντιδημάρχους  οι οποίοι θα έχουν θητεία από σήμερα μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και είναι οι: Βασίλης Καλόγηρος, Θεόδωρος Μπάτσης, Δανιήλ Αναστασόπουλος και Βασιλική Ντούκα.

Ο Δανιήλ Αναστασόπουλος (δεν παρέχεται αντιμισθία) στην θέση του Χρήστου Μούτσιου, ο Βασίλης Καλόγηρος (δεν παρέχεται αντιμισθία), στην θέση του Γιάννη Γώγου,  ο Θεόδωρος Μπάτσης (παρέχεται αντιμισθία)  στην θέση του Θωμά Φράγκου και  η Βασιλική Ντούκα (παρέχεται αντιμισθία) στην θέση του Σταύρου Κωσταρά.

Αναλυτικά η απόφαση και οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων:

Η      Δ ή μ α ρ χ ο ς         Σ ο υ λ ί ο υ

Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις  του άρθρου 59 του Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α’  87) ». 2.-  Την  υπ΄  αριθμ.  15150/15.4.2014  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  «Πρωτοβάθμιοι  και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 3.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄  άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α’  40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 4.-  Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφαση 11247 – ΦΕΚ  3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Σουλίου  Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται  στους 10.063 κατοίκους. 5.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουλίου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου  59,  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010  και  επομένως  μπορεί  να  οριστούν   έως  και  τέσσερις  (4) Αντιδήμαρχοι . 6.-Την πράξη 184/2015 του  1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 7.- Το Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ  1951/15.6.2012 Τεύχος Β΄) . 8.- Τα προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου Σουλίου,

1.- Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουλίου (από  4/5/2016 έως  28/02/2017), εντός της τρέχουσας  δημοτικής  περιόδου,  μεταβιβάζοντας  σε  αυτούς  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  της,  όπως παρακάτω :

Α.- Ορίζει Αντιδήμαρχο Σχεδιασμού – Υποδομών  – Προγραμματισμού και Ανάπτυξης το ν  Δημοτικό Σύμβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.  Αναστασόπουλο  Δανιήλ  του  Σταύρου στον  οποίο  δεν  παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει  Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: • Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    : Tην εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων [1] του Δήμου Υπεύθυνος Ευάγγελο του Γεωργίου T οικονομίας και την ανάπτυξη • Τεχνικού Προγράμματος – Συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ντάγκα • ον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής • Εκτέλεσης  και  επίβλεψης  έργων:  οδοποιίας,  κτιριακών,  ηλεκτροφωτισμού,  άρδευσης, αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών κλπ • Εποπτεία και ευθύνη της δημοτικής λαϊκής αγοράς – άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών • • • Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης Τη συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης καθώς και των έλεγχο στάθμευσης. Τη ρύθμιση κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζόδρομων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών • • Αμμοληψίες – λατομεία Υπεύθυνος υλοτομίας  Κατά τόπο  αρμοδιότητες για τις  Τοπικές Κοινότητες Καρυωτίου, Παγκρατίου, Σεβαστού, Χρυσαυγής, Ξηρολόφου, Καρβουναρίου, Προδρομίου, Ζερβοχωρίου  της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς : • Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισμού  που  βρίσκεται  στην  Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν την δημοτική ενότητα ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο • Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  την  καλή  λειτουργία  των  δικτύων  ΔΕΗ  –  ΟΤΕ  και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Τελεί πολιτικούς γάμους Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων – εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης για την  επιβολή κυρώσεων και προστίμων για τις ανωτέρω περιπτώσεις. Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητας του.  κωλύεται   ή  απουσιάζει  και  θα  υπογράφει  έγγραφα  εκτός  αυτών  που  απαιτείται  έκφραση  γνώμης  και Ο  ανωτέρω  αντιδήμαρχος    θα  αναπληρώνει  τη  Δήμαρχο   σε  όλα  τα  καθήκοντά  της  όταν  αυτή  [2] αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές. Επίσης θα αναπληρώνει και τον δεύτερο των Αντιδημάρχων κ. Καλόγηρο Βασίλειο του Ηλία όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Β.-Ορίζει  Αντιδήμαρχο  Διαχείρισης  Πόρων,  Οικονομικής  Ανάπτυξης,  Διοικητικών  Θεμάτων, Διαφάνειας Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης –  Παιδείας  &  Δημοσίων Σχέσεων,  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Καλόγηρο Βασίλειο του  Ηλία,στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει  Οικονομικά θέματα και ιδίως :    Καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν : • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και οργάνωσης των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των  :  προσόδων  –  ΤΑΠ  και  τελών καθαριότητας – φωτισμού – ύδρευσης – άρδευσης και λοιπών εσόδων – ελέγχου  – δημοτικής – περιουσίας  –  ταμειακής  βεβαίωσης  εισπράξεων  κοινοποιήσεων  φορολογητέας  ύλης  – προϋπολογισμού – εκκαθάρισης δαπανών – προμηθειών – λογιστηρίου – (διπλογραφικού  ταμείου) – διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων. • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  (άρθρο 58 παρ. 1 περιπ.  ε  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  114   Α΄),  άρθρο  22  Β.  Δ.  15-6-1959,  ΕΣ  Τμ.  VII 175/2007, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία. • • • • Παρακολούθηση και εποπτεία βεβαιώσεων και εισπράξεων εσόδων του Δήμου.  Παρακολούθηση εξόδων του Δήμου. Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης   οικονομικών υπηρεσιών. Συντονισμός και ενέργειες των προβλεπόμενων διαδικασιών για πάσης φύσεως προμήθειες του Δήμου (εκτός από τις προμήθειες μηχανολογικού εξοπλισμού). • Θέματα δημοτικού κτηματολογίου  – απογραφής και αξιοποίησης περιουσίας του Δήμου. Διοικητικά  θέματα και ιδίως :   • Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των  αρμοδιοτήτων  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών, Γραμματείας  Οργάνων  Διοίκησης,  Ληξιαρχείου,  Δημοτολογίου,  Δημοτικής  Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. • • Την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου εκτός των υπαλλήλων ύδρευσης – καθαριότητας Την  έκδοση βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  (εκτός  αυτών  που  απαιτείται  έκφραση  γνώμης  και αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές ) • • Την λειτουργία των ΚΕΠ. Τη διαφάνεια  και  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  –  ευθύνη  επιμέλεια  και  ενημέρωση  ιστοσελίδας του Δήμου. • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια και την δημοσίευση των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου • Υπεύθυνος Τύπου και δημοσίων σχέσεων [3] Θέματα παιδείας και ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως :   • Συγκέντρωση  αιτημάτων  που  σχετίζονται  με  την  υλικοτεχνική  υποδομή  της  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. • Συνεργασία  με  τη  δημοτική  επιτροπή  παιδείας  και  των  σχολικών  επιτροπών  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης και ανθρώπινου δυναμικού.    Παραμυθιάς. Κατά   Κοινότητες   τόπο        αρμοδιότητες  για     Αγ.   την   Κυριακής,  Ελαταριάς, Σαλονίκης  και  Πετουσίου  Δημοτική  Κοινότητα  Παραμυθιάς    και  για  τις      Τοπικές  της δημοτικής  ενότητας    • Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. •  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισμού  που  βρίσκεται  στην  Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν την δημοτική ενότητα ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο •  Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  την  καλή  λειτουργία  των  δικτύων  ΔΕΗ  –  ΟΤΕ  και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. • Τελεί πολιτικούς γάμους Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων – εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης για την  επιβολή κυρώσεων και προστίμων για τις ανωτέρω περιπτώσεις. Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητας του. Επίσης  θα αναπληρώνει και τον  πρώτο των Αντιδημάρχων  κ.  Αναστασόπουλο Δανιήλ  του Σταύρου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Γ.- Ορίζει Αντιδήμαρχο Προστασίας Περιβάλλοντος – Ανακύκλωσης – Καθαριότητας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης  –  Πολιτικής  Προστασίας  –  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού  το   Δημοτικό  Σύμβουλο  της πλειοψηφίας  κ.  Μπάτση  Θεόδωρο  του  Αχιλλέα στον  οποίο  παρέχεται  αντιμισθία,  και  του μεταβιβάζει [4]  Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος, τεχνικών  Έργων ύδρευσης  αποχέτευσης,  συντήρησης  και  Επισκευής  Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού • Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικού  (προμηθειών καυσίμων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού εξοπλισμού) • Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και ημερολογίων των συνεργείων • • • Επιβλέπει τη λειτουργία του γραφείου κίνησης Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και τον έλεγχο της συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου • Την  έγκριση  –  παρακολούθηση  προμηθειών  –  ανταλλακτικών  ύδρευσης  –  αποχέτευσης   – καθαριότητας • Ερευνά  την  δυνατότητα  μείωσης  του  κόστους  λειτουργίας  των  οχημάτων  και  ελέγχει  την κατανάλωση καυσίμων • Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και της διαχείρισης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται  κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο (συνεργασία με τους κατά τόπο αντιδημάρχους). • Μεριμνά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομής και επικαρπωτές των οικοπέδων • • • • • Την απόσυρση εγκαταλειμμένων οχημάτων Την κατασκευή – συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Την εκτέλεσης και επίβλεψης έργων: ύδρευσης – αποχέτευσης Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας, περιβάλλοντος, πρασίνου. Την ευθύνη του τομέα ανάπτυξης οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας • Την  εποπτεία  δικτύων  ύδρευσης,  αντλιοστασίων,  ποιότητας  νερού,  χλωρίωσης  (θέματα δημόσιας υγείας και υγειονομικού ενδιαφέροντος) • • • • Διοικητικών  θεμάτων και ιδίως :   • • •  Κατά  τόπο   αρμοδιότητες  για  τις   Τοπικές  Κοινότητες   Αμπελιάς,  Γκρίκας, Ψάκκας,  Κρυσταλλοπηγής,  Νεοχωρίου,  Καλλιθέας,  Πετροβίτσας,  Πολυδρόσου, Π. Εκκλησιών, Πλακωτής  της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς: Την ευθύνη διαχείρισης υδάτινων πόρων Τις δράσεις για αδέσποτα ζώα Την εποπτεία και ευθύνη κοιμητηρίων Το συντονισμό και την επίβλεψη των έργων Πολιτικής Προστασίας Την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου των υπαλλήλων ύδρευσης – καθαριότητας Τη χορήγηση αδειών προσωπικού καθαριότητας, ύδρευσης [5] •  Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισμού  που  βρίσκεται  στην  Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν την δημοτική ενότητα ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο • Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  την  καλή  λειτουργία  των  δικτύων  ΔΕΗ  –  ΟΤΕ  και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Συνεργάζεται  με  τους προέδρους και  τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για  την επίλυση των προβλημάτων τους. • Ο  ανωτέρω  αντιδήμαρχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  έκδοση  και  υπογραφή  όλων  των  αποφάσεων  – εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης για την επιβολή  κυρώσεων  και  προστίμων  για  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις.  Εκπροσωπεί  το  Δήμο  σε  θέματα αρμοδιότητας του. Τελεί πολιτικούς γάμους Επίσης θα αναπληρώνει και την τέταρτη των Αντιδημάρχων κ. Ντούκα Βασιλική του Χρήστου όταν αυτή κωλύεται ή απουσιάζει. Δ.- Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορίου – Κοινωνικής προστασίας &  Αλληλεγγύης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντούκα Βασιλική του Χρήστου στην οποία  παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει  Καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες  που αφορούν: Θέματα Πρωτογενούς Τομέα • Αγροτικά Θέματα • Υπεύθυνος ΤΟΕΒ • Ίδρυση και λειτουργία σφαγείων • Διαχείριση  και  εκμετάλλευση δημοτικών καλλιεργήσιμων  εκτάσεων και  βοσκοτόπων  καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που  τους παραχωρούνται  από το  Δημόσιο (θέματα γνησίων υπογραφής συμβαλλομένων) [6] Θέματα Καταστημάτων  – επιχειρήσεων  και εμπορίου και συγκεκριμένα: • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας,  άδειες  μουσικών  οργάνων,  άδειες  τεχνικών  παιγνίων,  βεβαίωση  παραβάσεων, επιβολή κυρώσεων) • την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας,  τον  υγειονομικό  έλεγχο   των  καταστημάτων  και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, περίπτερα • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος • τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων • περίπτερα • παιδικές χαρές Θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων -Αθλητισμού • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις • θέματα Αθλητισμού  Χόϊκας της δημοτικής ενότητας Αχέροντα: Κατά τόπο  αρμοδιότητες για τις Τοπικές  Κοινότητες  Γαρδικίου, Γλυκής ,Σκανδάλου και •  Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι εγκατεστημένες στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του. • Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στα  τμήματα  της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του. • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του. • Υπογράφει  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των τμημάτων  της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του • Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν τα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο  Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  την  καλή  λειτουργία  των  δικτύων  ΔΕΗ  –  ΟΤΕ  και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του. • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. [7] • Τελεί πολιτικούς γάμους Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων – εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης για την επιβολή κυρώσεων και προστίμων για τις ανωτέρω περιπτώσεις. Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητας του. Η ανωτέρω  αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τον τρίτο των Αντιδημάρχων  σε όλα τα καθήκοντά του και στις καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του κατά την απουσία αυτού.- Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντάγκας Ευάγγελος του Γεωργίου υπεύθυνος για: • Την  παρακολούθηση  –  εποπτεία  και  ευθύνη  του  πολεοδομικού  σχεδιασμού  και  των αντίστοιχων  οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των  αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων • Την εποπτεία-Έλεγχος-Συντονισμός μελετών που αφορούν έργα-παρεμβάσεις και αναπλάσεις στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα. • • • • 2) Λώλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου υπεύθυνος για: • • Το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Θέματα Γ.Π.Σ. Ανάπτυξη υπαίθρου και οικισμών Συνεργασία στα ανωτέρω θέματα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Θέματα προβολής και τουρισμού, Θέματα Νεολαίας και εθελοντισμού 3) Παππάς Παναγιώτης του Γεωργίου  υπεύθυνος  : • Πολιτισμού • Προγράμματος εκδηλώσεων, τοπικών εορτών και εθνικών επετείων.  • Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Σχολών Γονέων • Συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ       4) Κωσταράς Σταύρος του Δονάτου υπεύθυνος: • Θέματα κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης • Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Ειδικότερα θέματα Τρίτης ηλικίας, εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας, θέματα αστέγων, ‘Κοινωνικό Παντοπωλείο’, κοινωνικό ιατρείο (φαρμακείο)  Συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ και την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου. • [8]  Κατά  τόπο  οι αρμοδιότητες  για  τις   Τοπικές  Κοινότητες  Αυλοτόπου,  Σαμονίδας, Κουκουλιών, Φροσύνης, Τσαγγαρίου  της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου θα ασκούνται απο την Δήμαρχο,  συνεπικουρούμενη από τον δημοτικό σύμβουλο κ.Φράγκο Θωμά  με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ..Παππά Παναγιώτη. Η κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα θα ασκείται αποκλειστικά και μόνον από τον Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζεται και για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα έχουν το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και θεώρησης γνησίων φωτοαντιγράφων δημοσίων εγγράφων. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.        Οι ανωτέρω  ορισθέντες Αντιδήμαρχοι  κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της δημάρχου. Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Σουλίου.- Η παρούσα να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας και των λοιπών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου με αποδεικτικό .      Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.                               H Δήμαρχος Σουλίου             Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box