Οικουμεν. Πατριαρχείο: «‘Οχι» για τις αλλαγές στα άρθρα 21- 3 του Συντάγματος

Ιεράρχες της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης και ιερείς, επισκέφθηκαν το Φανάρι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να τον ενημερώσουν και να συνομιλήσουν – σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη – για τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από το ανακοινωθέν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του προτεινόμενου προς αναθεώρηση άρθρου 21 του Συντάγματος, «περί του ιερού θεσμού της Οικογενείας, εκφράζεται η αντίθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη σχεδιαζόμενη απάλειψη της φράσεως εκ του ισχύοντος Συντάγματος, ότι η οικογένεια αποτελεί ‘θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους’.

Επιπλέον, αναφορικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος και της διάταξης που ορίζει ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι ‘θρησκευτικά ουδέτερη’ το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει έντονο προβληματισμό.

Το σχετικό ανακοινωθέν αναφέρει:

«Επί του ζητήματος του προτεινομένου προς αναθεώρησιν άρθρου 21 του Συντάγματος, περί του ιερού θεσμού της Οικογενείας, εξεφράσθη η αντίθεσις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την σχεδιαζομένην απάλειψιν της φράσεως εκ του ισχύοντος Συντάγματος, ότι η οικογένεια αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους», διότι διαχρονικώς ο ευλογημένος ούτος θεσμός αποτελεί βασικόν κύτταρον του Γένους, χρήζει δε ρητής Συνταγματικής προστασίας και ουχί υποβαθμίσεως. Η ενίσχυσις δε αύτη καθίσταται, ιδίως κατά τας ημέρας ταύτας, αναγκαία, ένεκα της υπογεννητικότητος, του πανθομολογουμένου δημογραφικού προβλήματος και των ποικίλων αναγκών των πολυτέκνων οικογενειών.

Επί του ζητήματος της προτεινομένης αναθεωρήσεως του άρθρου 3 του Συντάγματος, διά της οποίας εισάγεται διάταξις, ορίζουσα ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι «θρησκευτικά ουδέτερη», και επιχειρείται η μεταβολή των υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον υφισταμένων από αιώνων Εκκλησιαστικών Καθεστώτων, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει τον έντονον προβληματισμόν του διά τας παραγομένας αρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικώς προς την εν γένει θέσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη Ελληνική Επικρατεία. Η προτεινομένη τροποποίησις:

– Θα αποδυναμώση την θεσμικήν θέσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως Νομικού Προσώπου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.

-Θα επιφέρη την αποβολήν της Εκκλησίας εκ του Δημοσίου βίου και ενδεικτικώς την κατάργησιν των αργιών των θρησκευτικών εορτών, την αλλοίωσιν του περιεχομένου και της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, την αφαίρεσιν των ιερών συμβόλων της Ορθοδοξίας εκ του συνόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.α..

-Θα δημιουργήση το έρεισμα διά την μεταβολήν του συνόλου του υφισταμένου νομικού πλαισίου, το οποίον καθορίζει τα Εκκλησιαστικά εν Ελλάδι Καθεστώτα εν Κρήτη, εν Δωδεκανήσω, εν ταις λεγομέναις «Νέαις Χώραις» και εν τη Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Επί του ζητήματος της προτεινομένης μεταβολής του υφισταμένου εργασιακού καθεστώτος των κληρικών και των λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλλήλων, η Μήτηρ Εκκλησία, ενστερνιζομένη την δικαίαν αγωνίαν αυτών, επιστηρίζει το αίτημα της παραμονής αυτών εις την Ενιαίαν Αρχήν Πληρωμών εν Ελλάδι και την διατήρησιν του ισχύοντος θεσμικού εργασιακού πλαισίου. Η προτεινομένη ρύθμισις αποτελεί επιλεκτικήν δυσμενή μεταβολήν των ειρημένων εργασιακών σχέσεων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ1,Ρεπορτάζ: Ελίνα Κολύβα, ΑΠΕ_ΜΠΕ

www.ert.gr

ert.gr
Author:

Σοφία Χούντα

You May Also Like

Αρέσει σε %d bloggers: