Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Νέο Πρόγραμμα “Ηλεκτρονικό επιχειρείν”

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου έχει προβεί στην έκδοση της Πρόσκλησης με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
(e- business) II
», για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Η πρόσκληση αφορά : 
Την ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν 
στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους. 

Σε ποιους απευθύνεται : 
Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, με έναρξη πριν τις 1.1.2018 
Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το Παράρτημα ΧIV της Πρόσκλησης 
με τους Μη επιλέξιμους ΚΑΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
www.e-thesprotias.gr (Πεδίο: Χρηματοδοτήσεις – Επιδοτήσεις) 

Περίοδος υποβολής : από 20/6/2019 έως 09/09/2019 (ώρα 15:00) 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis
με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business) II». 

Είδος ενίσχυσης : Επιχορήγηση 

Περιοχή εφαρμογής : Περιφέρεια Ηπείρου 

Όροι και προϋποθέσεις : 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 
– Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
– Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης. 
– Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. 
– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις. 
– Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της 
παρούσας πρόσκλησης. 
– Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018. 

Τι χρηματοδοτείται: Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, 
οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες: 
– Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
– Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις 
– Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ 
– Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ 
– Ε(5): Ψηφιακή Προβολή -Διαφήμιση- Διαχείριση 

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες 
ενέργειες Ε(1) ή Ε(2). 

Προϋπολογισμός : 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00 . 
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο ποσό των 5.000 και με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000,00 , με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Βάσει των ανωτέρω, κι αν θεωρήσουμε ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις θα καλύπτουν το μέγιστο ποσό των 15.000 , 
τότε η πρόσκληση αναφέρεται σε περίπου 250 Προτάσεις (για όλη την Ήπειρο)!!! 
Για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να κινητοποιηθείτε άμεσα! 

Διάρκεια των έργων : 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας. 

Εκ της Διευθύνσεως 
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Τηλ. 26650-29480 έως 8, Fax 26650-29489 
Email: cci@e-thesprotias.gr Web: www.e-thesprotias.gr 

Αν θέλετε να διαγραφείτε από την λίστα ενημέρωσης του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, παρακαλούμε απαντήστε στο παρόν emai με τίτλο 
(subject) του μηνύματός σας: “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box