Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας για τους μήνες Ιούλιος -Δεκέμβριος 2018
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας

Ιούλιος 2018 -Δεκέμβριος 2018

(Στοιχεία από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο – υπόκεινται σε έκτακτες αλλαγές)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ
1ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
2ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
3ΤΡΙΤΗΓΚΟΠΗ
4ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
5ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
6ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΥΡΛΑΣ
7ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣ
8ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
9ΔΕΥΤΕΡΑΝΤΑΟΥΛΑ
10ΤΡΙΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
11ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
12ΠΕΜΠΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΛΑΣ
14ΣΑΒΒΑΤΟΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
15ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
16ΔΕΥΤΕΡΑΒΛΑΧΟΣ
17ΤΡΙΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
18ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΥΣΟΥ
19ΠΕΜΠΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
20ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
21ΣΑΒΒΑΤΟΣΤΥΛΟΥ
22ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
23ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
24ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
25ΤΕΤΑΡΤΗΓΚΟΠΗ
26ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
27ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
28ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΛΑΣ
29ΚΥΡΙΑΚΗΔΡΟΣΟΣ
30ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
31ΤΡΙΤΗΝΤΑΟΥΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1ΤΕΤΑΡΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
2ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΛΑΣ
5ΚΥΡΙΑΚΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
6ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
7ΤΡΙΤΗΒΛΑΧΟΣ
8ΤΕΤΑΡΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
9ΠΕΜΠΤΗΡΟΥΣΟΥ
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
11ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
12ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΟΥ
13ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥ
14ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
15ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
16ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗ
17ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
18ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
19ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣ
20ΔΕΥΤΕΡΑΔΡΟΣΟΣ
21ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
22ΤΕΤΑΡΤΗΝΤΑΟΥΛΑ
23ΠΕΜΠΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
24ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
25ΣΑΒΒΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
26ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΛΑΣ
27ΔΕΥΤΕΡΑΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
28ΤΡΙΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
29ΤΕΤΑΡΤΗΒΛΑΧΟΣ
30ΠΕΜΠΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
31ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΡΟΥΣΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1ΣΑΒΒΑΤΟΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
2ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
3ΔΕΥΤΕΡΑΣΤΥΛΟΥ
4ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
5ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
6ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΚΟΠΗ
8ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣ
9ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
10ΔΕΥΤΕΡΑΚΥΡΛΑΣ
11ΤΡΙΤΗΔΡΟΣΟΣ
12ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
13ΠΕΜΠΤΗΝΤΑΟΥΛΑ
14ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
15ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣ
16ΚΥΡΙΑΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
17ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΛΑΣ
18ΤΡΙΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
19ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
20ΠΕΜΠΤΗΒΛΑΧΟΣ
21ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
22ΣΑΒΒΑΤΟΡΟΥΣΟΥ
23ΚΥΡΙΑΚΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
24ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
25ΤΡΙΤΗΣΤΥΛΟΥ
26ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
27ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
28ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
29ΣΑΒΒΑΤΟΓΚΟΠΗ
30ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
2ΤΡΙΤΗΚΥΡΛΑΣ
3ΤΕΤΑΡΤΗΔΡΟΣΟΣ
4ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
5ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΤΑΟΥΛΑ
6ΣΑΒΒΑΤΟΚΟΜΙΑΝΟΥ
7ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
8ΔΕΥΤΕΡΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
9ΤΡΙΤΗΣΑΡΛΑΣ
10ΤΕΤΑΡΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
11ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
12ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΛΑΧΟΣ
13ΣΑΒΒΑΤΟΤΣΟΥΜΑΝΗ
14ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΟΥ
15ΔΕΥΤΕΡΑΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
16ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
17ΤΕΤΑΡΤΗΣΤΥΛΟΥ
18ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
19ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
20ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
21ΚΥΡΙΑΚΗΓΚΟΠΗ
22ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣ
23ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
24ΤΕΤΑΡΤΗΚΥΡΛΑΣ
25ΠΕΜΠΤΗΔΡΟΣΟΣ
26ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
27ΣΑΒΒΑΤΟΝΤΑΟΥΛΑ
28ΚΥΡΙΑΚΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
29ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣ
30ΤΡΙΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
31ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΛΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1ΠΕΜΠΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
2ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
3ΣΑΒΒΑΤΟΒΛΑΧΟΣ
4ΚΥΡΙΑΚΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
5ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΟΥ
6ΤΡΙΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
7ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
8ΠΕΜΠΤΗΣΤΥΛΟΥ
9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
10ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
11ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
12ΔΕΥΤΕΡΑΓΚΟΠΗ
13ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
14ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
15ΠΕΜΠΤΗΚΥΡΛΑΣ
16ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΡΟΣΟΣ
17ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
18ΚΥΡΙΑΚΗΝΤΑΟΥΛΑ
19ΔΕΥΤΕΡΑΚΟΜΙΑΝΟΥ
20ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
21ΤΕΤΑΡΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
22ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΛΑΣ
23ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
24ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
25ΚΥΡΙΑΚΗΒΛΑΧΟΣ
26ΔΕΥΤΕΡΑΤΣΟΥΜΑΝΗ
27ΤΡΙΤΗΡΟΥΣΟΥ
28ΤΕΤΑΡΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
29ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
30ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΥΛΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥ
2ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
3ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
4ΤΡΙΤΗΓΚΟΠΗ
5ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
6ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΥΡΛΑΣ
8ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣ
9ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
10ΔΕΥΤΕΡΑΝΤΑΟΥΛΑ
11ΤΡΙΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥ
12ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
13ΠΕΜΠΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
14ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΛΑΣ
15ΣΑΒΒΑΤΟΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
16ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
17ΔΕΥΤΕΡΑΒΛΑΧΟΣ
18ΤΡΙΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗ
19ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΥΣΟΥ
20ΠΕΜΠΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
21ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
22ΣΑΒΒΑΤΟΣΤΥΛΟΥ
23ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
24ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
25ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
26ΤΕΤΑΡΤΗΓΚΟΠΗ
27ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣ
28ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
29ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΛΑΣ
30ΚΥΡΙΑΚΗΔΡΟΣΟΣ
31ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
Αρέσει σε %d bloggers: