Κατάρτιση μητρώου κατόχων μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού ήτοι στις:
Α) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β) Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
Γ) Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ) Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 – Ιωάννινα είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικώς (συστημένο) από 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 06/12/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26510-87312)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου ενδιαφεροµένων προς διάθεση µηχανηµάτων-οχηµάτων υλικού και προσωπικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιµετώπιση προβληµάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισµοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη χρονική περίοδο του έτους 2020. Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση µητρώου ενδιαφεροµένων που είναι κάτοχοι µηχανηµάτων-οχηµάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε να δύνανται να επεµβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε διάθεση µηχανηµάτων-οχηµάτων, υλικού και προσωπικού ήτοι στις: Α) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β) Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γ) Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ∆) Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόµενους – ιδιοκτήτες µηχανηµάτων-οχηµάτων που επιθυµούν, να υποβάλλουν στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας ∆/νση: Πλ. Πύρρου 1 – Ιωάννινα είτε µε φυσική παρουσία, είτε ταχυδροµικώς (συστηµένο) από 25/11/2019 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι και 06/12/2019 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26510- 87312): 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα, για τις περιοχές χωρικής αρµοδιότητας σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ήτοι χωρική αρµοδιότητα Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Άρτας, Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε εξειδίκευση αν οι ίδιοι το επιθυµούν, των επιµέρους ∆ήµων χωρικής αρµοδιότητας Π.Η.), από τη δηµοσίευση της παρούσας, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική ∆/νση, τηλέφωνα, fax. και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής: Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές γιά τις έχουν δηλώσει την συµµετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις οποίες (περιοχές) µπορούν να επέµβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστηµα από 01-01-2020 έως 31-12-2020, από την Πολική Προστασία µε όσα οχήµατα, µηχανήµατα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιµο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία. 2 Τα µηχανήµατα-οχήµατα θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχηµάτων, µηχανηµάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφεροµένων. 2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα σε σφραγισµένο φάκελο ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόµενες τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων και προσωπικού. Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόµενες τιµές του παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Όπως αυτές καθορίστηκαν µε την αριθ.33/2599/08-11-2019 (Α∆Α: ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-250 1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 34-69 40,00 2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70-100 50,00 3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 101-170 55,00 4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 171-200 60,00 5 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 201-250 65,00 6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 50-99 50,00 7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 100-150 55,00 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227 8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 25-69 35,00 9 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 70-125 40,00 10 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 126-200 50,00 11 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 201-227 60,00 12 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50-101 50,00 13 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D9 410-465 100,00 14 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D8 (ΓΑΙΩΝ) 300 85,00 15 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D85A 200 75,00 16 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ) 90-180 60,00 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ : 68-185 17 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ) 68-100 60,00 18 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ) 101-185 70,00 19 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70 142 65,00 3 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 29-114 60,00 21 UNIMOG 100-150 και άνω 40,00 22 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙ∆Α-ΓΕΡΑΝΟΣ 220-400 45,00 23 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 100-168 50,00 24 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 169-480 55,00 25 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 100-261 50,00 26 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 262-420 65,00 27 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙ∆Α-ΦΡΕΖΑ 241 65,00 28 ΤΡΑΚΤΕΡ-ΛΕΠΙ∆Α 135 45,00 29 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 84 50,00 30 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ) 260 65,00 31 ∆ΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 35,00 32 ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 35,00 33 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙ∆ΑΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙ∆Ι) 45,00 34 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 50,00 35 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ∆ΡΟΜΩΝ 99 50,00 36 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ-Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 10 m3 40,00 37 ΦΟΡΤΗΓO-ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 35,00 38 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ µεικτού βάρους έως 19 t 30,00 39 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ µεικτού βάρους έως 26 t 40,00 40 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ µεικτού βάρους έως 33 t 50,00 41 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΟ 0-20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ 40,00 42 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 96-105 45,00 43 ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 75-182 60,00 44 ΓΕΡΑΝΟΣ 80-396 55,00 45 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)+ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 50,00 Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του µισθώµατος, των καυσίµων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήµατος ή µηχανήµατος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης των οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των 4 συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι παραπάνω τιµές µονάδες αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συµβάντος. Οι σχετικές εργασίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισµός – αλατοδιανοµή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώµατος, αποκατάσταση αναχωµάτων ποταµών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών, άρση φερτών υλικών και κορµών δένδρων, καθαρισµού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεµάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για την εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.Η. και ο χρόνος αυτός περατώνεται µετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία συµβάντων κτλ), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση, η διαθεσιµότητα σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των µηχανηµάτων-οχηµάτων, ασφαλιστήρια συµβόλαια, καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα µηχανήµατα και βεβαίωση πληρωµής τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα. Ο συµµετέχοντες είναι υπεύθυνοι: α)ώστε τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες, β) να εφαρµόζουν άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, γ) κατ΄ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχηµα προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµµελητί τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, µηχανηµάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά (τιµολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα κλπ) που υποχρεούται να προσκοµίσει (σε τυχόν συνεργασία). Η εµπειρία και αξιοπιστία, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία µπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισµούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφεροµένων µε την Περιφέρεια Ηπείρου. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω µη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, 5 εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άµεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόµενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, όπως και τη λήψη υποδειγµάτων κλπ συµµετοχής στην πρόσκληση µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Η., καθηµερινά από ώρες 09:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ. όπως επίσης µπορούν να ανατρέχουν και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση php.gov.gr (Ανακοινώσεις κλ.π.). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: