Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Η απάντηση του υπ. Παιδείας στην επιστολή του συλλόγου γονέων γυμνασίου Παραμυθιάς

Με αναφορά σε ΚΥΑ του 2013 απάντησε η  η γενική γραμματεία εκπαίδευσης σε επιστολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του γυμνασίου Παραμυθιάς για τις συγχωνεύσεις.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Απάντηση ηλεκτρονικής επιστολής
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130933/ΓΔ4/14-10-2021 έγγραφο
Απαντώντας στην από 13-10-2021 ηλεκτρονική επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Γυμνασίου Παραμυθιάς και στα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας,
σας γνωρίζουμε ότι για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια ισχύει η με αρ. πρωτ.
129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451).

Η ΚΥΑ αναφέρει:

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.1566/1985 – (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων (Α’ 244).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
4.Το Π.Δ. 119/2013 (Α’ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.Την υπ’ αριθμ. Υ48/09-07-2012 (Β’ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η υπ’ αριθμ. 62124/Γ2/09-05-2013 (Β’ 1218) Κοινή Υπουργική απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013