Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: πρόσκληση σε ανέργους για Κατάρτιση

Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Πρόγραμμα
Κατάρτισης. Υποβολή Αιτήσεων από 17/02 έως και 19/03/2023.
Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», υλοποιεί ως Δικαιούχος την Πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά
Εργασίας » με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ18 στα πλαίσια του Ε.Π. «
Ήπειρος 2014-2020».
Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία 150 ανέργων, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που κατοικούν στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε
κλάδους αιχμής της Περιφερειακής Οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.
Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία
και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών
επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:
➢ e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
➢ Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
➢ Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
➢ Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων
Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης και την Πιστοποίησή τους,
θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά
ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που
κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης στους τρεις Δήμους (Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Φιλιατών) της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην Πράξη, μέσω της κατωτέρω ειδικά
διαμορφωμένης ιστοσελίδας της Πράξης:

https://katartisi-anergwn.e-thesprotias.gr/

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου έως και Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.
Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Για αναλυτικές πληροφορίες και τους Όρους της Πρόσκληση, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση
Ωφελούμενων Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

https://www.e-thesprotias.gr/.