Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ενημέρωση για την μετάπτωση των Μη εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Μετάθεση ημερομηνίας μετάπτωσης των Μη εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι με την αριθμ. 138352 Υ.Α. (ΦΕΚ 6054/Β/2021) μετατίθεται για τις 01.04.2022 η έναρξη ισχύος των άρθρων 3 & 4 της αριθμ. 90043/10-8-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4066/Β/2021).

Τα άρθρα 3 & 4 αφορούν τα Φυσικά πρόσωπα που ασκούν Μη εμπορική δραστηριότητα, τις υποχρεώσεις αυτών, και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε Μη εμπορική δραστηριότητα, και .

Βάσει αυτών, τα ανωτέρω Φυσικά πρόσωπα:

  1. εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η.,
  2. δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική, και
  3. όσα εξ αυτών θα έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή στις 01.04.2022, και δεν θα έχουν λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο διαχωρισμός τους βάσει Κ.Α.Δ. θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Η διαδικασία της μετάπτωσης θα υποστηριχθεί από την δια λειτουργικότητα του Π.Σ. του ΓΕΜΗ και της ΑΑΔΕ.

Τονίζεται ότι με την β παράγραφο του 1ου άρθρου της αριθμ. 90043/10-8-2021 Υ.Α., λογίζεται ότι ασκούν Εμπορική δραστηριότητα τα φυσικά πρόσωπα που η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους ή του υποκαταστήματός τουςαντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. (ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα).