Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Διαγωνισμός για εξοπλισμό στο Κτίριο Βούλγαρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. Α.Π. 3525/1155/Α3/15.06.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5019465 (Προεκτιμώμενη αξία: 181.641,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων, προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης», με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 181.641,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ [ΣΑ Ε1551, κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510008] κατά 171.617,70 € (με ΦΠΑ 24%) και από πόρους του Δήμου Σουλίου με το πόσο των 10.023,70 € (με ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΠΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 102.930,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΠΙΠΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 43.555,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00π.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017. Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 280164.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την 16η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (03) μήνες από την υπογραφή της.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για συγκεκριμένα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Το σύνολο των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε οικονομικό φορέα είναι δύο (2).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ, και αναλυτικότερα ποσού 2.058,60 € για το Τμήμα Α και 871,10 € για το Τμήμα Β.

Όλες οι επικοινωνίες κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από τον Δήμο Σουλίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26663 60127, e-mail: info@paramythia.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από 8:30-14:30.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα αρχεία από εδώ