Διαγωνισμός για αναβάθμιση 13 παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Μελέτης ΤΥΔΣ:  21/2019

Αριθμός Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ:  77129

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 13 παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 199.873,85 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 247.843,57

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά 210.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Σουλίου κατά 38.000,00€.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον  Κ.Α. 64.7131.002.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών/εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται  σε  τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 Αναθέτουσα Αρχή: είναι ο Δήμος Σουλίου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή  179, Παραμυθιά,Τ.Κ. 46200, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ντάγκα Ελένη, τηλ.:2666360135,  fax: 2666029122,  email : info@paramythia.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  31η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά»: 6η  Αυγούστου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ)

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

Η  Δήμαρχος Σουλίου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: