Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δημοτική επιτροπή δήμου Σουλίου με 10 θέματα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
(Άρθρα 74 , 74Α και 75 του Ν.3852/10 )

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , δια ζώσης ,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ.
Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), στις 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄,για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου,
οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο Σύνταξη Έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ.
έτους 2024

ΘΕΜΑ 3ο Κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού
μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών
μονάδων του Δήμου Σουλίου, για το διδακτικό έτος 2024-2025

ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου,

ΘΕΜΑ 8ο Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ

ΘΕΜΑ 9ο Αποδοχή χορηγιών – δωρεών

ΘΕΜΑ 10ο Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Δ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Z. ΝΤΑΝΗΣ