Δείτε τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν.4555/2018 :
Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνεδρίαση , στις 27 Ιουνίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Αντικατάσταση εκπροσώπου στο έργο ΤΟΠΣΑ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ.
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου
στο Ο.Τ 55 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 4ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 107 /2022 Απόφαση Ο.Ε )
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός
πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο
2020-2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 6ο Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα
Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 7ο Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα
Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 8ο Παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box