Δείτε τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν.4555/2018 :
Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνεδρίαση , στις 27 Ιουνίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Αντικατάσταση εκπροσώπου στο έργο ΤΟΠΣΑ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ.
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου
στο Ο.Τ 55 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 4ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 107 /2022 Απόφαση Ο.Ε )
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός
πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο
2020-2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 6ο Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα
Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 7ο Eκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα
Καρβουναρίου ( θέση «ΜΠΟΖΟΥΡΙ»)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 8ο Παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος