Δήμος Σουλίου: 4 προσλήψεις για αντιπυρική προστασία

Δήμος Σουλίου: 4 προσλήψεις για αντιπυρική προστασία
Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 89/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα   Αριθμός
Ειδικά – Τυπικά Προσόντα
     Χρονική Διάρκεια

         ΥΕ16εργατών/τριών

    Γενικών καθηκόντων

τέσσερα

(4)

          Δεν Απαιτούνται.     Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  2. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ.180/2004.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, για την μόνιμη κατοικία τουυποψηφίου.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί απασχόλησης ή μη του υποψηφίου για διάστημα 12 μηνών από την ημέρα της αίτησης του ως εποχικό προσωπικό σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994.

Οι διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Κατεβάστε την από εδώ), μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 02/08/2017, ημέρα Τετάρτη μέχρι και 14-08-2017 ημέρα Δευτέρα. Πληροφορίες: τηλ. 2666360102 (Παππά Λ.), 2666360132 (Μαραζόπουλος Αθ.).

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box