Δήμος Σουλίου: 245000 για κατασκευή – βελτίωση έργων οδοποιΐας

Δήμος Σουλίου: 245000 για κατασκευή – βελτίωση έργων οδοποιΐας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Η Δήμαρχος Σουλίου

διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», (σχετική η με αριθμό 8/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΣ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και είναι προϋπολογισμού 245.323,93 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασηςΣύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή ή βελτίωση προσβάσεων προς κατοικίες καθώς και παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Οι Τοπικές Κοινότητες που θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι:

Δ.Κ. Παραμυθιάς, και Τ.Κ. : Καλλιθέας, Νεοχωρίου, Πέντε Εκκλησιών, Ψάκκας, Καρυωτίου, Παγκρατίου, Αμπελιάς, Χόϊκας, Γκρίκας, Προδρομίου, Χρυσαυγής, Ξηρολόφου, Αγ. Κυριακής, Πετροβίτσας, Πλακωτής, Κουκουλιών, Φροσύνης .  Το ποσό του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ είναι 245.323,93.

Κωδικός CPV:   [45233120-6]-Έργα Οδοποιίας)

Σύστημα δημοπράτησης: Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Κριτήριο ανάθεσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/11/2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15/11/2018.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την τάξη A2 και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την τάξη για την A2 και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Παραλαβή προσφορώνΟ διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 10:00π.μ..

Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι [6] μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 ΧρηματοδότησηΤο έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Σουλίου σε βάρος του Κ.Α 30-7323.001 και  χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. – Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.957,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Σουλίου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19/06/2019.

Άλλες πληροφορίες :Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2666360129 και 2666360131, fax επικοινωνίας: 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κολιούση Χριστίνα.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box