Δήμος Σουλίου: υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Κάθε επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλει να τηρεί συγκεκριμένες από τον νόμο υποχρεώσεις σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και για τους σκοπούς της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ως «επαγγελματίας χρήστης» ορίζεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς (παραγωγοί, ψεκαστές, κηπουροί κλπ).
Συνεπώς, ο έλεγχος των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται σε κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των ψεκαστών, παραγωγών, των γεωπόνων ή άλλων που αναλαμβάνουν την ευθύνη της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς, ασχέτως εάν οι επαγγελματίες χρήστες λαμβάνουν Κοινοτική ενίσχυση ή όχι.
Εφόσον ο επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του επιβάλλεται η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο Ν. 4036/2012 κατά περίπτωση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τήρηση ημερολογίου χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Οι καταγραφές χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα ζητούνται σε κάθε επιτόπιο έλεγχο από την Υπηρεσία μας και θα εξετάζονται.
Τυχόν μη τήρηση των καταγραφών επισύρει διοικητικές κυρώσεις από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι:
 Κάθε επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστευτικών προϊόντων υποχρεούται να τηρεί επί τουλάχιστον τρία (3) έτη αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιεί, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το χρόνο και τη δόση της εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε.
 Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:
 σε ημερολόγια ημερήσια ή εβδομαδιαία, εφόσον εμπεριέχει τις ανωτέρω πληροφορίες
 σε ειδικά έντυπα για τους σκοπούς της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο, όπως AGRO 2, GlobalGap, κλπ., εφόσον εμπεριέχει τις ανωτέρω πληροφορίες
 στα ειδικά έντυπα της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Συνίσταται ο κάθε επαγγελματίας χρήστης να διατηρεί φάκελο παραστατικών προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας, συνταγές χρήσης των γεωργικών φαρμάκων) συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά ο χρόνος και η δόση εφαρμογής του καθώς και η περιοχή και η καλλιέργεια που χρησιμοποιήθηκε.

2. Διατήρηση Αποθήκης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Συστήνεται ο επαγγελματίας χρήστης να μην αποθηκεύει καθόλου φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλλά να προμηθεύεται πάντα μόνον την ποσότητα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στην επόμενη εφαρμογή.

Σε περίπτωση διατήρησης αποθήκης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις κάτωθι υποχρεώσεις:
 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να αποθηκεύονται σε χώρο κλειδωμένο μακριά από παιδιά
 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό
 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να αποθηκεύονται σε χώρο μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να αποθηκεύονται σε συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνες με τις αναγραφόμενες επί της συσκευασίας τους
 Τα αποθηκευόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να είναι εντός της αναγραφόμενης επί της ετικέτας τους ημερομηνίας λήξης.
 Να τηρούνται τυχόν επιπλέον απαιτήσεις που αναφέρονται στην ετικέτα τους.

3. Ετοιμασία Ψεκαστικού Διαλύματος & Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται στην ετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος και της εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος από τον επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς είναι το τελικό στάδιο της χρήσης τους.
Επισημαίνεται ότι οι συνέπειες από την μη τήρηση της νομοθεσίας κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος και την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος μπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την υγεία του χρήστη, για το περιβάλλον, για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και κυρίως για την ασφάλεια των καταναλωτών όπου θα εφαρμοστούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Ο επαγγελματίας χρήστης υποχρεούται να τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 Το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα να είναι κατάλληλο για το σκοπό που εφαρμόζεται (εγκεκριμένο για την συγκεκριμένη καλλιέργεια και στόχο).
 Να έχει δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή μη χημικών μεθόδων εφόσον είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 Να έχει ενημερωθεί για τις οδηγίες που αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
 Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα (μάσκα, φόρμα, γάντια, μπότες) σύμφωνα με τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
 Να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ως προς τη δοσολογία, το χρόνο ψεκασμού, τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα ψεκασμών, την τελευταία εφαρμογή πριν τη συγκομιδή, την απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τον τρόπο προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος κ.α.
 Να συλλέγει και να διαχειρίζεται τα κενά συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα επί της συσκευασίας τους.
 Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άνεμος, βροχή κλπ.) να επιτρέπουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου σκευάσματος.
 Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή μολύνσεων γειτονικών καλλιεργειών από την εφαρμογή του σκευάσματος.
 Να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περίσσειας του ψεκαστικού διαλύματος.
 Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για τις μέλισσες ή τα παραγωγικά εφόσον υφίστανται σχετικές προβλέψεις επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

4. Άρνηση ή Παρακώλυση ελέγχου
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, κάθε επαγγελματίας χρήστης φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και να μην παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο.
Ειδικότερα, ο επαγγελματίας χρήστης υποχρεούται:
Α. Να παραδώσει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως παραστατικά αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.
Β. Να μην παραποιεί ή να αποκρύπτει ή να παραθέτει ψευδή στοιχεία.
Γ. Να μην προβαίνει σε βίαιες ενέργειες εναντίον των ελεγκτών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 12, του άρθρου 10 παρ. 7, του άρθρου 45, παρ. 9 και του άρθρου 46, παρ. 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: