Δήμος Σουλίου: Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »


Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,
την 7η Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 ,για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Ετήσια επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου για το
έτος 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 2ο Δ΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 31.430,00 € έτους 2022 , για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 3ο Tροποποίηση της αριθ. 162/2019 απόφασης Δ.Σ, ως προς τον ορισμό μέλους
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 5ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην
Κοινότητα Σκανδάλου ( θέση ΑΛΩΝΙΑ) .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 6ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην
Κοινότητα Σκανδάλου ( θέση ΑΛΩΝΙΑ) .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 7ο Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων
άθλησης για όλους, περιόδου 2022-2023 και καθορισμός των Γενικών
Προγραμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος