Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: πρόσληψη προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ143/τ.Α΄/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α΄/11.05.2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 5857/τ.Β΄/31.12.2020).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.
 6. Την αριθμ.11292/22-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. –Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
 7. Την με αριθμ. 141/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.
 8. Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού (υπ’ αριθμ. 5444 /06.04.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου).

                                                                   Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ  – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
YE Εργατών-ΕργατριώνΎδρευσης1(Διάρκεια σύμβασης τεσσάρων μηνών)Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (τελευταίο εδάφιο περ.στ ́ παρ. 1 άρθρου40 του Ν. 4765/2021).

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Σουλίου).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα από 25 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 29 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος).  Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 Παπαευαγγέλου Ευάγγελος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης εδώ