Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», αφού έλαβε υπόψη του:

 • Την παρ. 5 του άρθρ. 113 του Ν. 1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 35 του Ν.3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130/τ. Α΄/8.6.2007)και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρ. 36 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α΄/2.10.2008) και με το Άρθρο 115 του Ν.4547/2018(Φ.Ε.Κ. 102/Α/12.06.2018) : «Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τουςδεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών.».
 • Τό άρθρο 8 της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017.
 • Την παρ. 2 τού άρθρο 51 της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/27.7.2016
 • Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 102/τ. Α΄/26.8.2015
 • Τήν παρ. 1 του άρθρ. 50 του Ν. 4186/13
 • Το άρθρ. 6 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/2012)
 • Το άρθρ. 69 του Ν. 4002/2011(Φ.Ε.Κ. 180/τ. Α΄/22.8.2011)
 • Το με Α.Π. Δ4/409/31.7.1998 έγγραφο του ΥΠ. Ε.Π.Θ.
 • Τη με Α.Π.98301/Δ4/1.9.2011(Φ.Ε.Κ. 2134/τ.Β΄/23.9.2011)εγκύκλιο του Ε.Ι.Ν.
 • Τη με Α.Π. 606/148/12934/2.9.2011 εγκύκλιο του Ε.Ι.Ν.
 • Τη με Α.Π. 8440/24.2.2011 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Φ.Ε.Κ. 318/τ. Β΄/25.2.2011) όπως τροποποιήθηκε με την Αρίθ.. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/B/02.02.2018) απόφαση ΥΠ.ΕΣ .
 • Τη με αρ. 10/10.09.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων»
 • Την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 για την κάλυψη των αναγκών του Σχολικού Κέντρου Σκανδάλου-Γαρδικίου (Γαρδικί).

 Προκηρύσσει

 Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για τα διδακτικά έτη  2018–2019 και 2019-2020, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δώδεκα (12) αιθουσών διδασκαλίας του Σχολικού Κέντρου Σκανδάλου-Γαρδικίου (Γαρδικί).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής :

 1. Υποβολή δικαιολογητικών.

 α) Λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 14:00.

β) Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου καθημερινές και ώρες 08:30 έως 13:30.

2 . Κριτήρια επιλογής

 Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια πρόσληψης των ενδιαφερομένων (οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα κ.τ.λ.π.) τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτηση τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Φυσικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

γ) Όσοι δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ / 9.2.2007).

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

   α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη, εκτός των άλλων, απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορ. έτους 2017.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

  β) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

  1. Διάρκεια σύμβασης.

  Η σύμβαση θα ισχύει για τα διδακτικά έτη  2018–2019  και 2019-2020.

  1. Καταβολή αμοιβής.

   Η καταβολή της αμοιβής των ανάδοχων καθαριστριών θα γίνεται μετά την απόδοση-μεταβίβαση της αντίστοιχης πίστωσης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

  1. Κατακύρωση των προσλήψεων.

   Αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη των καθαριστριών είναι το Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».

  1. Δημοσίευση προκήρυξης.

  Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σουλίου και Δ.Ε.: Αχέροντα (πρώην Δημοτικό Κατάστημα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολικού Κέντρου Σκανδάλου-Γαρδικίου (Γαρδίκι).

  Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
  Holler Box