Δήμος Σουλίου: πρόσκληση για εξοπλισμό του κοινωνικού παντοπωλείου

Δήμος Σουλίου: πρόσκληση για εξοπλισμό του κοινωνικού παντοπωλείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 16.350,00€

Η Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:

  •    Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  •   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
  •   Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  •   Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  •   Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  •   Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των ειδών ανα ομάδα

όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 179),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ανα ομάδα ) και τα εξής δικαιολογητικά.

1 .Φορολογική ενημερότητα

2 .Ασφαλιστική ενημερότητα

3 .Ποινικό μητρώο

4 .Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο Δήμο Σουλίου είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και έχει πιστοποίηση CE και πλήρη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της αρίθ. 06/2018  μελέτης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης ανα ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Κατεβάστε τοΈντυπο Οικονομικής Προσφοράς από εδώ.

Κατεβάστε την μελέτη. από εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box