Δήμος Σουλίου: πρόσκληση για εξοπλισμό του κοινωνικού παντοπωλείου

Δήμος Σουλίου: πρόσκληση για εξοπλισμό του κοινωνικού παντοπωλείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 16.350,00€

Η Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:

  •    Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  •   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
  •   Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  •   Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  •   Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  •   Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των ειδών ανα ομάδα

όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 179),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ανα ομάδα ) και τα εξής δικαιολογητικά.

1 .Φορολογική ενημερότητα

2 .Ασφαλιστική ενημερότητα

3 .Ποινικό μητρώο

4 .Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο Δήμο Σουλίου είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και έχει πιστοποίηση CE και πλήρη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της αρίθ. 06/2018  μελέτης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης ανα ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Κατεβάστε τοΈντυπο Οικονομικής Προσφοράς από εδώ.

Κατεβάστε την μελέτη. από εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: