Δήμος Σουλίου: παραχώρηση θέσεως περιπτέρου σε ΑΜΕΑ/Πολύτεκνους/πολεμιστές Κύπρου

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.4.14, τ.Α΄)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την υπ’ αρ.34/2020 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης το 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Σουλίου (παραχώρηση θέσεων με την καταβολή τέλους βάσει ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης) και του 70% (παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία)

ε) την υπ’ αρ.31/2020 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του τέλους ανά τ.μ. κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου

  1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Σουλίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση μίας (1) θέσης περιπτέρου, με την καταβολή αντίστοιχου ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου (κουβούκλιο) ως εξής:

– Για την θέση στην Κοινότητα Γαρδικίου, παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου-διακλάδωση προς συνοικισμό Μανδρότοπο, στο ποσό των 20,00 €/ετησίως ανά τ.μ., όπως ορίζεται με την αρ.31/2020 απόφαση Δ.Σ.

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου εκτός της κατασκευής του  περιπτέρου (κουβούκλιο), θα ισχύει η επιβολή του ετήσιου τέλους 20€ ανά τ.μ. όπως αυτή καθορίζεται με την αρ.251/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

  1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (67% και άνω) (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι  και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Ο έλεγχος των αιτήσεων των δικαιούχων, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αρ. 55/2020 Απόφαση Δ.Σ.

Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για Δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω.

Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον Δήμο Σουλίου, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση.

Ο δικαιούχος της θέσης περιπτέρου στον οποίο παραχωρείται, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6μηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο, η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο που έχει την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο από την 15η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως την 26η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν όλες τις κατηγορίες:
α.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
β.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικό έτος 2018)
δ.Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της θέσης του περιπτέρου με την Κανονιστική Απόφαση λειτουργίας περιπτέρων (Απόφαση ΔΣ 142/2018 & 66/2019).
ε.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο Σουλίου.

Κι επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία:

Άτομα με Αναπηρία: Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας
Πολύτεκνοι:Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
Πολεμιστές Κύπρου:Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
  1. Η κατασκευή του περιπτέρου, καθώς και οι δαπάνη για την εγκατάσταση μετρητή και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του χώρου που καταλαμβάνει η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958.
  2. Το έντυπο της αίτησης, καθώς και την παρούσα προκήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να

παραλαμβάνουν ατελώς, από το γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σουλίου (1ος Όροφος) Τηλ. επικοινωνίας: 2666360113, αρμόδια υπάλληλος: Τσάκου Παρασκευή.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα  Παραμυθιάς & Αχέροντα, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και περίληψη αυτής να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box