Δήμος Σουλίου: διαγωνισμός για το παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O  Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ  (73.749,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και πόρους του Δήμου Σουλίου.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28/02/2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Σουλίου, αρμόδιoς υπάλληλος κ. Παππάς Γρηγόριος, τηλέφωνο: 2666360129, email: gpappas@paramythia.gr

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος Σουλίου

Καραγιάννης Σπ. Ιωάννης

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box