Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δήμος Σουλίου: διαγωνισμός για τεχνικό σύμβουλο κτιρίου Βούλγαρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. Α.Π. 3525/1155/Α3/15.06.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5019465. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

(Προεκτιμώμενη αξία: 55.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18215/2022

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 177333

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ – Διεύθυνση Τ.Υ. Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Ταχ. Κώδικας: 462 00

Τηλέφωνο: 26663 60127

Ιστοσελίδα: https://dimossouliou.gov.gr/

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές) στο Δήμο Σουλίου για την παρακολούθηση επιμέρους αντικειμένων της εγκεκριμένης Πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79410000-1 «Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» και συμπληρωματικό κωδικό 79421100-2 – Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 68.200,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με κωδικό MIS 5019465.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων με τον πιο κάτω τρόπο:

  • Χορήγηση ποσού 35% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ Φάσης.
  • Χορήγηση ποσού 35% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ Φάσης.
  • Χορήγηση ποσού 30% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ Φάσης. «θα καταβληθεί μετά την οριστική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας. Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την εξέταση από την αναθέτουσα αρχή του αιτήματος και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης».

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.100,00 ευρώ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

  • μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
  • στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (URL) www.dimossouliou.gov.gr στη διαδρομή: Προκηρύξεις –Διαγωνισμοί

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την 06η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού είναι η 09η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. και θα λάβει χώρα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Όλες οι επικοινωνίες κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από τον Δήμο Σουλίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26663 60127, e-mail: info@paramythia.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από 8:30-14:30.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΩ