Δήμος Σουλίου: διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων   Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας» του Δήμου Σουλίου συνολικού προϋπολογισμού 67.681,42 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή),  όπως  ορίζεται  στα άρθρα 86  του  Ν.4412.2016. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (ομάδα). Προσφορές για ορισμένα μόνο είδη τμήματος (ομάδας) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη  04 Μαρτίου 2020  και ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην οδό Κ. Καραμανλή 179 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο Δήμος το ΝΠΔΔ (Αρωγή) και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, ή στο τηλέφωνο 2666360135 (κ. Ντάγκα Ελένη).

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: