Δήμος Σουλίου: δημοπρασία για περίπτερο στην Γλυκή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

γ) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018

δ) Την αριθ.34/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Σουλίου», με την οποία παραπέμπει στην Ο.Ε. για τους όρους εκμίσθωσης περιπτέρων του 70% των θέσεων.

δ) Την αρ.69/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του περιπτέρου στη Κοινότητα Γλυκής,  που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Άρθρο 1ο:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Μια θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου ( 1,70 x  2 μ ) συνολικού χώρου 16 τ.μ. κείμενο στην Κοινότητα Γλυκής πλησίον της Ε.Ο. Αρχαγγέλου Νεραΐδας και όπως αποτυπώνεται στο από Μαρτίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου.

Άρθρο 2ο:  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο (εντασσόμενο στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’), ο δε μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εκ του Νόμου άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας .

Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.

Άρθρο 3ο :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ

Η εκμίσθωση θα γίνει μετά από πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 192 N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/1981 του  άρθρου  άρθρο 72 παρ.1 περ. Ε΄ του Ν. 3852/2010 , του Π.Δ.34/1995 και του Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄14-4-2014 ) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  και μπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος παίρνει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός και να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό. Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι έγγραφο και να φέρει βεβαία χρονολογία. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων να προσκομίζονται κατά την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.

Άρθρο  4ο:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, απαγορευμένης της οποιασδήποτε παράταση της μίσθωσης και αποκλειόμενης της απευθείας παραχώρησης.

Άρθρο  5ο:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των  εκατό (100,00)  Ευρώ  μηνιαίως.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία  θα προσαυξάνεται μετά την πρώτη διετία κατά ποσοστό 2% ετησίως. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου ή σε τραπεζικό λογαριασμού του Δήμου,  θα είναι µηνιαίο και θα προκαταβάλλεται µέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μισθωτικού µήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία  ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου  παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο και να ζητήσει την άμεση απόδοση του μισθίου, κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία όπως επίσης και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του περιπτέρου, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα δημοπρασία,

Άρθρο 6ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει  οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για τη συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, και επί ποινή αποκλεισμού του ,πρέπει να υποβάλλει στην επιτροπή διαγωνισμού τα παρακάτω:

α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού  δέκα τοις εκατό (10%) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ποσού πρώτης προσφοράς που αντιστοιχεί στο ποσό των 10,00   ΕΥΡΩ, η οποία δίνεται ή με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σ΄αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

β. Εγγύηση τρίτου προσώπου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 τρίτου προσώπου με την οποία ο τρίτος θα εγγυάται προσωπικά υπέρ του μισθωτού και με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης  του διαγωνισμού , ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της  προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς επίσης ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του περιπτέρου και ότι κατά την  υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης θα συνυπογράψει αυτή ως εγγυητής και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της μίσθωσης και ότι ο εγγυητής παραιτείται, από τώρα, από το δικαίωμα της ένστασης της διζήσεως.

Άρθρο 7ο : ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σ΄ αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 8ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης Μίσθωσης, ο υποψήφιος Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και για όλη τη διάρκεια που θα διαρκεί η μίσθωση, να έχει κατατεθειμένη στο Δήμο Εγγυητική Επιστολή, ισόποση προς το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί εγγυητική επιστολή που λήξει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να ανανεώσει αυτή εγκαίρως και άνευ οχλήσεώς του.  Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδία η μη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει εξωστέο το Μισθωτή.

Άρθρο 9ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία των φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση εταιρειών των νόμιμων εκπροσώπων τους προσώπων. Για την περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας και την εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πέραν των όσων γράφονται στα παραπάνω άρθρα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 • Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου
 • Φυσικά πρόσωπα:

α .φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,

β. πιστοποιητικό ενημερότητας έναντι του Δήμου Σουλίου,

γ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,

δ. πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ή ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και σε δικαστική μεσεγγύηση,

ε. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

στ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΟΤ για παράβαση όρων μίσθωσης,

ζ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου προς εκμίσθωση, των εγκαταστάσεων αυτού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου και  λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι θα συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Σουλίου.

 • Νομικά Πρόσωπα :
 • Τα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθώς και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου με το οποίο αποφασίζετε η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 • Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών, του τελευταίου διμήνου, της έδρας του διαγωνιζομένου, ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας  καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο  για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του καθώς και της υποχρέωσης του να συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Σουλίου.
 • Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Νομικού Προσώπου καθώς και του νόμιμου εκπρόσωπου .
 • Ποινικό Μητρώο
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή προκειμένου του νόμιμου  εκπρόσωπου του Νομικού Προσώπου 
 • Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του ανώτερου μίσθιου  του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Άρθρο 10ο

Τα πρακτικά μετά το τέλος της δημοπρασίας υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος, υπογράφουν γι’ αυτόν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δημοπρασία, τα οποία καλεί η επιτροπή και βεβαιώνουν στο πρακτικό ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το Δήμο Σουλίου , άλλως διορίζουν νόμιμο αντίκλητο αυτών τον γραμματέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

Άρθρο 11ο

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή, μέχρι δε να εγκριθούν ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος με τον εγγυητή του για την προσφορά του, χωρίς να μπορεί να προβάλει δικαίωμα παραίτησης ή αποζημίωσης από το Δήμο εξ αιτίας της μη έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή καθυστέρησης της έγκρισής του.

Άρθρο 12ο

Η δημοπρασία γνωστοποιείται με  διακήρυξη του  Δημάρχου που θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Παραμυθιάς, Αχέροντα και στην Κοινότητα Γλυκής καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Άρθρο 13ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν: α)το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορης προσφοράς ή σφάλματος κατά τη διενέργειά της. β)μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, γ)μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δε έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, δ)δεν αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.   Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε απ’ αυτόν δυνάμενο να μειωθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιπροσφορές κατά νόμο δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να παρουσιαστεί μαζί με τον εγγυητή του στο Δημοτικό κατάστημα για τη σύνταξη του συμφωνητικού μίσθωσης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του μισθίου. Από την ημερομηνία των δύο αυτών εγγράφων, αρχίζει η μίσθωση και η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Αν ο μισθωτής δεν παρουσιαστεί με τον εγγυητή του μέσα στην προθεσμία αυτή, η σύμβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του Δήμου και ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος και για τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης που υπολογίζονται με βάση την προσφορά τους.

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση της οποίας ο μισθωτής έχει λάβει γνώση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, ούτε επομένως υποχρεώνεται απ’ εδώ και πέρα για την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε για τη λύση της μίσθωσης.

Άρθρο 17ο

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης, αν δεν μπορεί να παραδώσει σ’ αυτόν το μίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εμποδίου.

Άρθρο 18ο

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που ήθελε τυχόν προκληθεί   από οποιοδήποτε εν γένει αντικείμενο που θα βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο χώρο ή θα έχει σχέση με την παρούσα μίσθωση.

Άρθρο 19ο

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο χωρίς αντίρρηση   διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο μίσθιο που παραμένουν προς όφελος του μισθίου, ανεξάρτητα από την αξία τους. Σε περίπτωση που δεν θα παραδώσει το μίσθιο στη συμφωνημένη προθεσμία, υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ημέρα το διπλάσιο μίσθωμα σαν ποινική ρήτρα, μέχρι την ημέρα που θα το αδειάσει ή θα αποβληθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτο.

Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος  ή σε περίπτωση  αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%, ανεξαρτήτους του τρόπου  παραχώρησης.  Η διάρκεια της μίσθωσης  δεν  μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης, ήτοι τα δέκα (10) έτη. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα ημερών στον Δήμο, οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Άρθρο 21ο

Τον μισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και έχει σχέση με τη μίσθωση του χώρου αυτού.

Άρθρο 22ο

Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή, τη διάλυση της μίσθωσης και την έξωση αυτού από το μίσθιο, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, γίνεται δε δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για τη επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος και τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, που υπολογίζονται με βάση την προσφορά τους. Αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά Δικαστήρια του Νομού Θεσπρωτίας.

Άρθρο 23ο

Ο Δήμος δικαιούται να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του μισθίου προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση αυτών και τη τήρηση από το μισθωτή των όρων της παρούσας και των όρων της μίσθωσης.

Άρθρο 24ο

 1. Ο τελευταίος πλειοδότης –μισθωτής οφείλει να μεριμνά καθ΄όλη τη διάρκεια της μίσθωσης  για τη διατήρηση της παροχής του μισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούσει κάθε καταπάτηση αυτού ,έχοντας το δικαίωμα άσκησης όλων των αγωγών του Δήμου , που θα του χορηγηθεί από τη σύμβαση της μίσθωσης ευθυνόμενος έναντι του Δήμου για κάθε έστω και από ελαφρά  αμέλεια βλάβη μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων. Οφείλει, ακόμη, να διατηρεί το μίσθιο  σε πλήρη λειτουργία. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.
 2. Ο τελευταίος πλειοδότης–μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στο Δήμο ,κάθε αγωγή πτώχευσης σε βάρος αυτού καθώς και κάθε δικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 25ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν αδυναμία ή άρνηση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για τη χορήγηση των  απαιτούμενων αδειών.  Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Οι δε κατατεθείσες εγγυήσεις περιέρχονται χωρίς διατυπώσεις  στο Δήμο.

Άρθρο 26ο

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του προς εκμίσθωση ακινήτου.

Άρθρο 27ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ.4/2020 απόφαση του Δ.Σ

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβει η Υπάλληλος του Δήμου κ.Τσάκου Παρασκευή.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται  καθημερινά και ώρες 08:00–14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου (κ. Τσάκου 2666360113).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box