Δήμος Σουλίου: Δείτε τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που θα συζητηθούν σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη , στις   22 Φεβρουαρίου   2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  09.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Πρακτικών Ι(Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά)& ΙΙ (Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2021».
 2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Πρόσκληση ΑΤ03, στον άξονα του Προγράμματος «Περιβάλλον» με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
 3. Έγκριση της αρ. 01/2021 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου».
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».
 5. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».
 6. Έγκριση της αρ. 03/2021 μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης Κ.Υ. Παραμυθιάς».
 7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της 6ηΥγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δ. Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης ΚΥ Παραμυθιάς».
 8. Έγκριση της αρ. 04/2021 μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός Οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α» του Δήμου Σουλίου.
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Προμήθεια ενός Οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α» του Δήμου Σουλίου, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5784/01.09.2020 πρόσκλησης, όπως ισχύει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» Β’ Πρόσκληση, Μέτρο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
 10. Έγκριση της αρ. 05/2021 μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα Προτεραιότητας: 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box