Γόγολος: Δεν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες στο Γραικοχώρι

Ανακοίνωση του Γιάννη Γόγολου για την κοινότητα Γραικοχωρίου:

Σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010 («Καλλικράτης»), έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4555/ 2017 και το Ν. 4623/ 2019, η πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος μιας Κοινότητας στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για την πραγματοποίηση συνεδρίασης, μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική, να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να επιδίδεται στους Συμβούλους 3 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (σε περίπτωση κατεπείγουσας σύγκλισης είναι δυνατό να επιδοθεί η πρόσκληση ακόμη και την ημέρα της συνεδρίασης).Πληροφορούμαστε ότι αυτή η διαδικασία δεν τηρείται στην Κοινότητα Γραικοχωρίου με αποκλειστική ευθύνη της Προέδρου.   Καλούν τηλεφωνικά τους Συμβούλους για συνεδρίαση χωρίς να γνωρίζουν την ημερήσια διάταξη.    Εφιστούμε την προσοχή, για την μη επανάληψη τέτοιων περιστατικών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη νομιμότητα λειτουργίας του Συμβουλίου και την ισχύ των αποφάσεων που λαμβάνει.   Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, με ευθύνη υπαλλήλου που ορίζεται από το Δήμαρχο. Τα πρακτικά αυτά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από δημόσιο υπάλληλο, που ορίζει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κρατούνται παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που μονογράφονται από όσους συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Επίσης, πληροφορούμαστε ότι ούτε αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται, καθώς δεν έχει οριστεί από το Δήμο αρμόδιος υπάλληλος για την Κοινότητα Γραικοχωρίου.Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου (που λαμβάνουν ιδιαίτερο αριθμό) και οι γνώμες της μειοψηφίας, συνεπώς αποτελούν σημαντικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας της Κοινότητας.   Παρ΄ όλα αυτά η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, με τον μη ορισμό υπαλλήλου αρμόδιου για την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου και των άλλων  Δημοτικών και τοπικών Συμβουλίων υποβαθμίζουν το θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του, αφού οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται ενδεχομένως να πάσχουν από άποψης νομιμότητας.  Καλούμε τον κ. Δήμαρχο να διασφαλίσει άμεσα τη νόμιμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας Γραικοχωρίου, αλλά και όλων των Κοινοτήτων, αποδεικνύοντας στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια το ενδιαφέρον του. Στην αρχή της Δημοτικής Θητείας θέσαμε αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παραπάνω, λόγω του νέου  νέου Νόμου για την Αυτοδιοίκηση , αλλά η Δημοτική Αρχή με ευθύνη του Δημάρχου σιωπή και αφήνει ένα τόσο σοβαρό θέμα για άλλη μια φορά στον αυτόματο πιλότο..   Σημειώνεται επίσης ότι την τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Γραικοχώριου ως ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν πρίν την έναρξη της Συνεδρίασης δύο Σύμβουλοι και αφού πρώτα επισήμαναν όλα τα παραπάνω. 

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box