Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ;

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ;

Τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της δημοπράτησης δημοσίων έργων μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας ερωτά πότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (δοκιμές συστήματος, διαπίστευση και εκπαίδευση προσωπικού, σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων) προκειμένου το ηλεκτρονικό σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό και αν, μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, πρόκειται να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων, από τις 25 Ιουλίου που ισχύει, στις 20 Οκτωβρίου 2017. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»

Με το Ν. 4412/2016 ορίστηκε η 18η Απριλίου 2017 ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Με τροποποίηση στο Ν. 4472/2017 η έναρξη των δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (μεταξύ των οποίων είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) μετατέθηκε για την 20η Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος για δοκιμές στο σύστημα και για την εκπαίδευση και διαπίστευση προσωπικού των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων. Εντούτοις με μεταγενέστερη διάταξη στο Ν. 4482/2017 ορίστηκε νέα ημερομηνία έναρξης δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ η 25η Ιουλίου 2017, δίχως να έχει προηγηθεί ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η εκπαίδευση των οικείων υπαλλήλων και ο λειτουργικός έλεγχος της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η νέα, αιφνίδια αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης είχε αποτέλεσμα να απαιτηθεί εκ νέου σύνταξη και έγκριση, από τις οικονομικές επιτροπές και τις διαχειριστικές αρχές των αιρετών Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, διακηρύξεων και τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων εκατομμυρίων ευρώ, πολλά από τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη ακύρωση τεσσάρων διαγωνισμών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς, παρά τη σχετική διάταξη του ν. 4482/2017, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.

Η καθυστέρηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων έργων και η μετάθεση ώριμων προς δημοπράτηση έργων στο μέλλον λειτουργεί ανασχετικά στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πότε αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
Πότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η διαπίστευση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων καθώς και η σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
Εάν θα επανέλθει η 20η Οκτωβρίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης της δημοπράτησης των δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον έχουν διασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box