Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Αλλαγές αντιδημάρχων στον δήμο Σουλίου -Δείτε και μία αναλήθεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘΜ. 5/2022
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου
3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Σουλίου
Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 10.063
κατοίκους.
6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουλίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
7.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
8.Την υπ’ αριθμ. 36/785/29-01-2021 απόφαση Δημάρχου Σουλίου περί ορισμού
Αντιδημάρχου.
9.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων (ΑΔΑ:
ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ).

Το με αριθ. πρ. 43/03-01-2022 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας
των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «1 ΜΕΛΛΟΝ Ανάπτυξης και Ελπίδας» για
τον ορισμό του συμβούλου κ. Ντάγκα Γεώργιο του Ηρακλή ως Αντιδήμαρχο.

Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 5857/τ.Β’/31-12-2020).


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του
Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2022 μέχρι 03/01/2023, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

τον κ. Μπέλλο Θεοφάνη του Έκτορα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΟικονομικώνΤεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω
υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
ββ) Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει το Δήμαρχο σε όλα τα καθήκοντα
του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και θα υπογράφει τα έγγραφα. Επίσης, ο
ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο κατά την απουσία του Δημάρχου, θα υπογράφει
και τα έγγραφα-βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και
αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές.

Τον κ. Ντάγκα Γεώργιο του Ηρακλή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης – Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω
υπηρεσιακών μονάδων:
αα)Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (εκτός του
Γραφείου Απασχόλησης, Προστασίας του Καταναλωτή και Τουρισμού και
των άρθρων 11στ’-ζ’ και 11θ’-ιγ’ των αρμοδιοτήτων ζωικής παραγωγής του
Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής),
ββ)Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού
και Πολιτισμού (εκτός τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
του Γραφείου Απασχόλησης, Προστασίας του Καταναλωτή και Τουρισμού),
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τον κ. Γκέγκα Ανδρέα του Αναστασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Αχέροντα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός των εγγράφωνβεβαιώσεων μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και
αποφασιστικής αρμοδιότητας (π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές
μεταβολές).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους με τα μέσα που θα
οριστούν από αυτούς.
Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παππά Παναγιώτη του Γεωργίου, ως άμισθο:

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Τουρισμού του Δήμου Σουλίου, με θητεία
από 04/01/2022 μέχρι 03/01/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και
του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:
α)Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω
υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
ββ) Του Γραφείου Απασχόλησης, Προστασίας του Καταναλωτή και Τουρισμού του
Αυτοτελούς Τμήματος Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης,
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σουλίου:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός των εγγράφωνβεβαιώσεων μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής
αρμοδιότητας (π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους με τα μέσα που θα
οριστούν από αυτούς.
Γ. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος:
Αναθέτει από 04/01/2022 μέχρι 03/01/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, χωρίς αμοιβή, στη κ. Ντρίτσου Μαρία του Παναγιώτη την εποπτεία και το
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

 • Ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την τρίτη ηλικία,
 • Διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων και θέματα τουρισμού.
  Δ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή
  αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την
  ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
  αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  Ε. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή
  κωλύματος του Δημάρχου.
  ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
  μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
  Ζ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
  ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
  στην άσκηση των καθηκόντων του.
  Η. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι θα αναπληρώνονται μεταξύ τους, σε περίπτωση απουσίας ή
  κωλύματος, με τη σειρά ορισμού τους.
  Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του
  Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου και στο πρόγραμμα
  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Κοινοποίηση:

Γραφείο Δημάρχου

κ.κ. Αντιδημάρχους

κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Υπαλλήλους Δήμου

Τοπικός τύπος

Η αναλήθεια που σας λέμε στον τίτλο είναι ότι σε εμάς τουλάχιστον δεν κοινοποιήθηκε η απόφαση παρόλο που το αναφέρει η ίδια η απόφαση!!!!