Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

“Έπεσαν” οι υπογραφές για το κτίριο Βούλγαρη στην Παραμυθιά

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ»

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ», προϋπολογισμού 2.250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» (ΣΑ Ε1551, κωδ. εναρίθμ. 2018ΣΕ15510008. Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020. 

Το έργο εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 3525/1155/Α3/15.06.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5019465 (ΑΔΑ: 7ΣΟΨ465ΧΙ8-ΞΝΗ) στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και δημοπρατήθηκε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις 29-07-2020.

Οι εργασίες αφορούν την επισκευή και ανάδειξη του κτιρίου δωρεάς οικογενείας Βούλγαρη, το οποίο προβλέπεται να μετατραπεί σε πολυχώρο τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης της Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου. Επίσης προβλέπεται να αναπλασθεί ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου του Δημητρίου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι 18 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.